“မိုဘိုင္းေအာ္ပေရတာမ်ားပူးေပါင္းျပီး အင္တာနက္အသံုးျပဳမႈ အသိပညာျမႇင့္တင္မည္”

0
256

MPT, Ooredoo, Telenor ႏွင့္ MyTel တို႔ ပူးေပါင္း၍ မိုဘိုင္းဖုန္း အသံုးျပဳသူမ်ား၏ အင္တာနက္ အသံုးျပဳမႈမ်ားအတြက္ ေဒတာမ်ား ေလ်ာ့နည္းသြားျခင္း (သို႔) အသံုးမျပဳေသာ္လည္း ဖုန္းေဘလ္မ်ား ျဖတ္ေတာက္ ခံရျခင္းမ်ားမွ ကင္းေ၀းႏုိင္ေစေရးအတြက္ ႏိုင္ငံတစ္၀န္းရွိ မိုဘိုင္းဖုန္းသံုးစြဲသူမ်ားထံသုိ႔ အသိပညာေပးျမႇင့္တင္ေရး လႈပ္ရွားမႈမ်ားကိုေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

အခ်ိဳ႕ေသာသံုးစဲြသူမ်ားမွာ အင္တာနက္အသံုးျပဳမႈႏွင့္ပတ္သက္ရာတြင္ ၎တို႔၏ မိုဘိုင္းဖုန္းစနစ္ (သို႔) အသံုးျပဳမႈအေနအထားမ်ားက မရည္ရြယ္ဘဲႏွင့္ ဖုန္းေဘလ္မ်ားျဖတ္ေတာက္ခံရျခင္း (သို႔) ေဒတာ မ်ား ကုန္ဆံုးသြားျခင္း အေျခအေနမ်ား ျဖစ္ေပၚတတ္ၿပီး သတိမျပဳမိျခင္းမ်ား ရွိေနတတ္ပါသည္။ အဆိုပါ အေၾကာင္းအရာမ်ားအား ကူညီေျဖရွင္းေပးႏုိင္ရန္ သက္ဆိုင္ရာ ဆက္သြယ္ေရး ေအာ္ပေရတာ တစ္ခုခ်င္းစီအလိုက္ ၎တို႔၏ မိုဘိုင္းသံုးစြဲသူမ်ားအတြက္ မွန္ကန္ေသာ အင္တာနက္ ခ်ိတ္ဆက္ အသံုးျပဳပံုႏွင့္ မလိုလားအပ္ဘဲ ေဒတာမ်ား ကုန္ဆံုးျခင္းမွ ေလွ်ာ့ခ်ႏုိင္ေစေရးႏွင့္ ဖုန္းေဘလ္ျဖည့္သြင္းၿပီးသည္ႏွင့္ ျဖည့္သြင္းလိုက္သည့္ ပမာဏ ေငြမ်ား လ်င္ျမန္စြာ မကုန္ဆံုးသြားေစေရး အစရွိသည့္ နည္းလမ္းမ်ားကို ေ၀မွ်ရန္ စီစဥ္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ရဲလင္းလင္းသန္း

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here