Android Device မွာ Space အပုိထြက္လာေစဖို႔

0
318

အခ်ဳိ႕ device ဆုိလွ်င္ အတြင္းမွာ built-in storage 64GB ထည့္ေပးလိုက္သည့္အတြက္ SD card ထပ္စိုက္ခြင့္မေပး။ အခ်ဳိ႕ေသာ အတြင္း storage 64GB ႏွင့္ device တခ်ဳိ႕မွာကား SD Card စိုက္ခြင့္ေပးေသာ္လည္း hybrid စနစ္ ျဖစ္သည့္အတြက္ SD card စိုက္လိုက္လွ်င္ ဆင္းကတ္တစ္ခုသံုးခြင့္ ဆံုး႐ံႈးျခင္းမ်ဳိးလည္းရွိသည္။

Storage space မ်ားျပန္ထြက္လာေစလိုလွ်င္ အလြန္အသံုးနည္းေသာ app မ်ားကုိဖ်က္ရမည္။ ဆင္ဆင္တူေသာဓာတ္ပံုမ်ားကုိ ဖ်က္ရမည္။ ဖ်က္ဖို႔ႏွေမ်ာလွ်င္ မိမိ၏ deviceမွာ OTG (On The Go) ဟူေသာ data transfer စနစ္ပါရမည္။ OTG ပါလွ်င္ device ထဲမွ ဖုိင္အေတာ္မ်ားမ်ားကုိ ျပင္ပ memory card, stick ထဲသုိ႔ ေရႊ႕ေျပာင္းပစ္ရမည္။ Wi-Fi unlimited အင္တာနက္သံုးလွ်င္ျဖစ္ေစ၊ မိုဘုိင္းအင္တာနက္အတြက္ ေငြေၾကး အကုန္အက်ခံႏိုင္လွ်င္ျဖစ္ေစ မိမိ၏ device ထဲမွ ဖိုင္မ်ားကို အခမဲ့ရႏိုင္ေသာ cloud storage ဆီသုိ႔ ေရႊ႕ေျပာင္းသိမ္းဆည္းရပါမည္။ အခမဲ့ cloud storage မွာ အနည္းဆံုး 2GB မွ အမ်ားဆံုး 10GB ထိ ရႏိုင္သျဖင့္ မဆုိးလွပါ။

အဆုိပါအခြင့္အေရးမရႏိုင္သူတို႔ကား app တစ္ခုကုိသံုး၍ device ထဲမွ ဖိုင္မ်ားကုိစီမံခန္႔ခြဲရပါေတာ့မည္။ ထိုကိစၥအတြက္ သံုးႏိုင္သည္မွာ Files Go  ဟူေသာ app ျဖစ္သည္။ Files Go ကုိသံုးလွ်င္ deviceထဲမွ ဖုိင္မ်ားကုိရွာေဖြရ လြယ္သည္။ Share လုပ္ရလြယ္သည္။ File button ကုိ တစ္ခ်က္ေခါက္ၿပီး ဖုိင္မ်ားကုိ Download၊ Apps၊ Received files၊ Image၊ Video၊ Audio၊ Document စသည္ျဖင့္ အမ်ဳိးအစား ခြဲၾကည့္ႏိုင္သည္။ ထို႔ျပင္ ဖုိင္မ်ားအား အင္တာနက္မသံုးဘဲ Wi-Fi မွတစ္ဆင့္ လံုၿခံဳစြာပုိ႔ႏိုင္ယူႏိုင္သည္။

Send သုိ႔မဟုတ္ Receive button တြင္ တစ္ခ်က္ေခါက္ၿပီး app အား permission ယူကာ call management လုပ္ႏိုင္သည္။ Location access လုပ္ႏိုင္သည္။ Setting modification လုပ္ႏိုင္သည္။ ဤ app ကုိအသံုးျပဳေသာ မိမိ၏ အနီးအနားမွ သူငယ္ခ်င္းတစ္ေယာက္ေယာက္ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ၿပီး လုိအပ္သည္တို႔ကုိ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည္။ ဤမွ်အသံုး၀င္လွေသာ app ကုိ security တာ၀န္ယူသည့္ playstore မွေန၍ တိုက္႐ိုက္ install လုပ္ပါမည္။ ထို app ကုိသံုးႏိုင္ရန္အတြက္ Android 5.0 မွ အထက္ version ကုိ လိုအပ္ပါသည္။ ထို႔ျပင္ ယင္း app အား device ထဲရွိ photo၊ mediaႏွင့္ ဖိုင္မ်ားအား access လုပ္ခြင့္ေပးရပါမည္။ Files Go ကုိ ယင္းသုိ႔ access လုပ္ခြင့္ေတာင္းခံေၾကာင္း သတိေပးလာခဲ့လွ်င္ Allow ၌ တစ္ခ်က္ႏွိပ္ေပးရပါမည္။ ထိုအခါတြင္ ယင္း appက device ထဲရွိ storage space မ်ား အေျခအေနကုိစစ္ေဆးရပါမည္။

Device ေပၚရွိေနရာလြတ္မ်ားအနက္ မည္မွ်အား အသံုးျပဳထားသည္ကုိ ဦးစြာျပသေပးပါမည္။ ရရွိႏိုင္ေသာ စုစုေပါင္းေနရာလြတ္ပမာဏကုိလည္း ျပသပါမည္။ ဤေခါင္းစဥ္ေအာက္တြင္ ေနရာလြတ္မ်ားထြက္ လာေစရန္ အတြက္ မည္သုိ႔မည္ပံုေဆာင္ရြက္ရမည္ဟူေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ ျပသေပးပါမည္။ ေနရာလြတ္မ်ားထြက္လာေစရန္အတြက္ ပထမဦးဆံုးျပဳလုပ္ရမည့္ကိစၥမွာ အသံုးမျပဳေသာ app မ်ားကုိ ဖယ္ရွားရန္ျဖစ္ပါသည္။ အသံုးမျပဳေသာ app မ်ား၀င္ထားျခင္းသည္ ေနရာလြတ္မ်ားကုိ ဆံုး႐ႈံးေစပါသည္။

ထိုကိစၥကုိ ေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ Find unused apps ဟူေသာ စာသားေနရာတြင္ တစ္ခ်က္ေခါက္ပါမည္။ ယင္းေနာက္ ေပၚလာမည့္ စာမ်က္ႏွာတြင္ Files Go app အား Usage access  ခြင့္ျပဳရန္ေတာင္းခံျခင္းကုိ ေတြ႕ ရမည္။ ယင္းစာမ်က္ႏွာ၏ ေအာက္ေျခတြင္ရွိသည့္ Go To setting  သုိ႔သြားပါ။ ယင္းေနရာတြင္ တစ္ခ်က္ႏွိပ္ပါ က deviceတြင္ တင္ထားေသာ app မ်ားအား ယင္းတို႔ယူထားသည့္ space ပမာဏႏွင့္ အတူျပသထားသည့္ စာရင္းကိုေတြ႕ရပါမည္။ ယင္းထဲမွ Files Go ကုိ တစ္ခ်က္ေခါက္ၿပီး ျမင္ေနရေသာ ဆလိုက္တံုးကုိ on အေနအထားသုိ႔ ေရႊ႕ေပးပါ။ ၿပီးလွ်င္ unused apps screen သုိ႔ ျပန္လာပါ။

Device ေပၚရွိ app မ်ားစာရင္းကုိျမင္ရပါမည္။ ယင္းတုိ႔ထဲမွ မည္သည္တုိ႔ကုိ မည္သည့္အခ်ိန္က ေနာက္ဆံုး အသံုးျပဳခဲ့သည္ကုိ ျမင္ရပါမည္။ လံုးလံုးအသံုးမျပဳထားလွ်င္လည္း ျမင္ရပါမည္။ app တစ္ခုခ်င္းစီက ယူထားေသာေနာက္ဆံုးအသံုးျပဳခဲ့သည့္ရက္စြဲကုိ ျမင္ရျခင္းေၾကာင့္ app တစ္ခုအား ဖ်က္သင့္မဖ်က္သင့္ ဆံုးျဖတ္ရာတြင္ မ်ားစြာအေထာက္အကူရေစပါသည္။ app တစ္ခုသည္ မည္သည့္အခါကမွအသံုး ျပဳမႈမရွိဟုေတြ႕ရလွ်င္ သုိ႔တည္း မဟုတ္အခ်ိန္ အလြန္ၾကာမွ တစ္ႀကိမ္ေလာက္ အသံုးျပဳသည္ဟုေတြ႕ရွိရလွ်င္ ယင္း app ေဘးတြင္ရွိေသာအ၀ုိင္းေနရာတြင္ တစ္ခ်က္ႏွိပ္ၿပီး select လုပ္ရပါမည္။

ထို႔ေနာက္ screen ၏အေပၚညာဘက္ေထာင့္တြင္ရွိေသာ button ကုိသံုး၍ list view  မွ thumbnail viewသုိ႔ ေျပာင္းပါမည္။ Thumbnail view button ေဘးတြင္ ကပ္လ်က္ရွိသည္မွာ list view ျဖစ္သည္။ List view  တြင္ နာမည္အစဥ္လိုက္ျဖစ္ေစ၊ modified data အစဥ္လိုက္ျဖစ္ေစ၊ size အႀကီးအေသးအစဥ္လိုက္ျဖစ္ေစျပသေပး ႏိုင္သည္။ screen ၏အေပၚဖက္ဘားတန္းတြင္မူ selectလုပ္ထားေသာ app တစ္ခုအား ဖ်က္လိုက္ျခင္းေၾကာင့္ space မည္မွ် ျပန္ထြက္လာမည္ကုိ ျပသေပးပါမည္။ app တစ္ခုအား ေရြးခ်ယ္၍ အဆင္သင့္ျဖစ္ၿပီဟုဆုိလွ်င္ uninstall စာသားေနရာ၌ တစ္ခ်က္ႏွိပ္ပါမည္။ ထိုအခါ ေရြးခ်ယ္ထားေသာ app အား install လုပ္ထားျခင္းမွ ဖယ္ရွားေပးပါမည္။

ေနာက္တစ္ဆင့္မွာ ထပ္တူဖိုင္ (duplicate file) မ်ားအား ဖယ္ရွားျခင္းျဖစ္သည္။ မတူညီေသာေနရာအသီးသီး တြင္ သိမ္းဆည္းမိေသာ ထပ္တူဖိုင္ေၾကာင့္ PC ေပၚတြင္ ေနရာလြတ္စားသလို Android device ေပၚတြင္လည္း ေနရာလြတ္စားပါသည္။ Duplicate files စာသားေနရာတြင္ တစ္ခ်က္ႏွိပ္ပါမည္။ ၿပီးလွ်င္ ျမင္ရေသာစာရင္းထဲမွ မိမိဖယ္ရွားလိုေသာ item မ်ားကုိ ေရြးခ်ယ္ပါမည္။ Files Go အေနျဖင့္ ထပ္တူဖိုင္မ်ားထဲမွ ေနာက္ဆံုး version ကုိသာသိမ္းဆည္းေစလိုသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ထပ္တူဖိုင္အေဟာင္းမ်ားကုိဖယ္ရွားရန္ စာရင္းအျဖစ္ျပသပါသည္။ smart suggestions တြင္ တစ္ခ်က္ႏွိပ္ပါ။ ထိုအခါ ထပ္တူဖုိင္အေဟာင္းမ်ားကုိ ေရြးခ်ယ္ၿပီးျဖစ္ပါမည္။ ၿပီးလွ်င္ delete ၌တစ္ခ်က္ႏွိပ္ပါ။

ယင္းေနာက္တြင္ installed app မ်ားက သိမ္းဆည္းထားေသာ ယာယီဖုိင္မ်ားကုိဖ်က္ပါမည္။ main screen တြင္ျပသထားေသာ app မ်ား၏ cache ပမာဏကုိသိႏိုင္ရန္အတြက္ apps cache ေနရာတြင္ တစ္ခ်က္ႏွိပ္ပါ မည္။ ယင္းေနာက္မိမိရွင္းထုတ္လိုေသာ cache ပါ၀င္ေနသည့္ app မ်ားကုိေရြးခ်ယ္ပါမည္။ app အားလံုးမွ cache ကုိ ရွင္းထုတ္လိုလွ်င္ all items ကုိေရြးပါမည္။ ၿပီးလွ်င္ delete တြင္ တစ္ခ်က္ႏွိပ္ပါမည္။ ယင္းေနာက္ တြင္ main screen ေအာက္ရွိ Downloaded files sectionတြင္ တစ္ခ်က္ႏွိပ္ပါမည္။ ယခင္က မိမိ download ဆြဲခ်ထားေသာဖုိင္မ်ားကုိ ျမင္ရပါမည္။ ယင္းတို႔ကုိ အစဥ္လိုက္ျဖစ္ေစ၊ ရက္စြဲအလိုက္ျဖစ္ေစ ဖုိင္အရြယ္အစား လိုက္ျဖစ္ေစေရြးႏိုင္သည္။ ယင္းဖုိင္မ်ားထဲမွ ရွင္းထုတ္လိုသည္တို႔ကုိ ေရြးၿပီး delete တြင္ တစ္ခ်က္ႏွိပ္ပါ။

မလိုအပ္ေသာဖုိင္မ်ားကုိရွင္းထုတ္ၿပီး သန္႔စင္သြားေလေလ Files Go ထဲမွ section အခ်ဳိ႕ေပ်ာက္သြားေလေလ ျဖစ္သည္ကုိျမင္ရပါမည္။ ေနာက္ဆံုးအေနျဖင့္ Large files sectionတြင္ တစ္ခ်က္ႏွိပ္ပါမည္။ အရြယ္ႀကီးဖိုင္မ်ား ထဲမွ အခ်ဳိ႕ကုိ ဖယ္ပစ္ျခင္းျဖင့္ ေနရာလြတ္သိသိသာသာ ျပန္ထြက္လာပါမည္။ ယင္းဖုိင္တုိ႔မွာ ဓာတ္ပံုႏွင့္ဗီဒီယုိ ဖိုင္မ်ားျဖစ္ေလ့ရွိသည္။ မလိုအပ္ေတာ့သည္မွာ ေသခ်ာေသာဖိုင္တို႔ကုိ ေရြးခ်ယ္ၿပီး delete လုပ္ႏိုင္သလို ျပင္ပ storage တစ္ခုခုုသုိ႔ေရႊ႕ယူၿပီး ေနရာလြတ္ ျပန္ေဖာ္ႏုိင္ပါမည္။ ေနာင္တြင္ storage space ျပႆနာေပၚက သိႏိုင္ ေစရန္ files Go  ၏ settingထဲသုိ႔၀င္၍ လိုအပ္သလို သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား ျပဳလုပ္ေပးထားႏိုင္ပါသည္။

ဧဧသက္(ၿဖိဳးဓနဒစ္ဂ်စ္တယ္ဓာတ္ပုံ)

(Unicode Version)

အချို့ device ဆိုလျှင် အတွင်းမှာ built-in storage 64GB ထည့်ပေးလိုက်သည့်အတွက် SD card ထပ်စိုက်ခွင့်မပေး။ အချို့သော အတွင်း storage 64GB နှင့် device တချို့မှာကား SD Card စိုက်ခွင့်ပေးသော်လည်း hybrid စနစ် ဖြစ်သည့်အတွက် SD card စိုက်လိုက်လျှင် ဆင်းကတ်တစ်ခုသုံးခွင့် ဆုံးရှုံးခြင်းမျိုးလည်းရှိသည်။

Storage space များပြန်ထွက်လာစေလိုလျှင် အလွန်အသုံးနည်းသော app များကိုဖျက်ရမည်။ ဆင်ဆင်တူသောဓာတ်ပုံများကို ဖျက်ရမည်။ ဖျက်ဖို့နှမျောလျှင် မိမိ၏ deviceမှာ OTG (On The Go) ဟူသော data transfer စနစ်ပါရမည်။ OTG ပါလျှင် device ထဲမှ ဖိုင်အတော်များများကို ပြင်ပ memory card, stick ထဲသို့ ရွှေ့ပြောင်းပစ်ရမည်။ Wi-Fi unlimited အင်တာနက်သုံးလျှင်ဖြစ်စေ၊ မိုဘိုင်းအင်တာနက်အတွက် ငွေကြေး အကုန်အကျခံနိုင်လျှင်ဖြစ်စေ မိမိ၏ device ထဲမှ ဖိုင်များကို အခမဲ့ရနိုင်သော cloud storage ဆီသို့ ရွှေ့ပြောင်းသိမ်းဆည်းရပါမည်။ အခမဲ့ cloud storage မှာ အနည်းဆုံး 2GB မှ အများဆုံး 10GB ထိ ရနိုင်သဖြင့် မဆိုးလှပါ။

အဆိုပါအခွင့်အရေးမရနိုင်သူတို့ကား app တစ်ခုကိုသုံး၍ device ထဲမှ ဖိုင်များကိုစီမံခန့်ခွဲရပါတော့မည်။ ထိုကိစ္စအတွက် သုံးနိုင်သည်မှာ Files Go  ဟူသော app ဖြစ်သည်။ Files Go ကိုသုံးလျှင် deviceထဲမှ ဖိုင်များကိုရှာဖွေရ လွယ်သည်။ Share လုပ်ရလွယ်သည်။ File button ကို တစ်ချက်ခေါက်ပြီး ဖိုင်များကို Download၊ Apps၊ Received files၊ Image၊ Video၊ Audio၊ Document စသည်ဖြင့် အမျိုးအစား ခွဲကြည့်နိုင်သည်။ ထို့ပြင် ဖိုင်များအား အင်တာနက်မသုံးဘဲ Wi-Fi မှတစ်ဆင့် လုံခြုံစွာပို့နိုင်ယူနိုင်သည်။

Send သို့မဟုတ် Receive button တွင် တစ်ချက်ခေါက်ပြီး app အား permission ယူကာ call management လုပ်နိုင်သည်။ Location access လုပ်နိုင်သည်။ Setting modification လုပ်နိုင်သည်။ ဤ app ကိုအသုံးပြုသော မိမိ၏ အနီးအနားမှ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ယောက်နှင့် ချိတ်ဆက်ပြီး လိုအပ်သည်တို့ကို ဆောင်ရွက်နိုင်သည်။ ဤမျှအသုံးဝင်လှသော app ကို security တာဝန်ယူသည့် playstore မှနေ၍ တိုက်ရိုက် install လုပ်ပါမည်။ ထို app ကိုသုံးနိုင်ရန်အတွက် Android 5.0 မှ အထက် version ကို လိုအပ်ပါသည်။ ထို့ပြင် ယင်း app အား device ထဲရှိ photo၊ mediaနှင့် ဖိုင်များအား access လုပ်ခွင့်ပေးရပါမည်။ Files Go ကို ယင်းသို့ access လုပ်ခွင့်တောင်းခံကြောင်း သတိပေးလာခဲ့လျှင် Allow ၌ တစ်ချက်နှိပ်ပေးရပါမည်။ ထိုအခါတွင် ယင်း appက device ထဲရှိ storage space များ အခြေအနေကိုစစ်ဆေးရပါမည်။

Device ပေါ်ရှိနေရာလွတ်များအနက် မည်မျှအား အသုံးပြုထားသည်ကို ဦးစွာပြသပေးပါမည်။ ရရှိနိုင်သော စုစုပေါင်းနေရာလွတ်ပမာဏကိုလည်း ပြသပါမည်။ ဤခေါင်းစဉ်အောက်တွင် နေရာလွတ်များထွက် လာစေရန် အတွက် မည်သို့မည်ပုံဆောင်ရွက်ရမည်ဟူသော သတင်းအချက်အလက်များကို ပြသပေးပါမည်။ နေရာလွတ်များထွက်လာစေရန်အတွက် ပထမဦးဆုံးပြုလုပ်ရမည့်ကိစ္စမှာ အသုံးမပြုသော app များကို ဖယ်ရှားရန်ဖြစ်ပါသည်။ အသုံးမပြုသော app များဝင်ထားခြင်းသည် နေရာလွတ်များကို ဆုံးရှုံးစေပါသည်။

ထိုကိစ္စကို ဆောင်ရွက်ရန်အတွက် Find unused apps ဟူသော စာသားနေရာတွင် တစ်ချက်ခေါက်ပါမည်။ ယင်းနောက် ပေါ်လာမည့် စာမျက်နှာတွင် Files Go app အား Usage access  ခွင့်ပြုရန်တောင်းခံခြင်းကို တွေ့ ရမည်။ ယင်းစာမျက်နှာ၏ အောက်ခြေတွင်ရှိသည့် Go To setting  သို့သွားပါ။ ယင်းနေရာတွင် တစ်ချက်နှိပ်ပါ က deviceတွင် တင်ထားသော app များအား ယင်းတို့ယူထားသည့် space ပမာဏနှင့် အတူပြသထားသည့် စာရင်းကိုတွေ့ရပါမည်။ ယင်းထဲမှ Files Go ကို တစ်ချက်ခေါက်ပြီး မြင်နေရသော ဆလိုက်တုံးကို on အနေအထားသို့ ရွှေ့ပေးပါ။ ပြီးလျှင် unused apps screen သို့ ပြန်လာပါ။

Device ပေါ်ရှိ app များစာရင်းကိုမြင်ရပါမည်။ ယင်းတို့ထဲမှ မည်သည်တို့ကို မည်သည့်အချိန်က နောက်ဆုံး အသုံးပြုခဲ့သည်ကို မြင်ရပါမည်။ လုံးလုံးအသုံးမပြုထားလျှင်လည်း မြင်ရပါမည်။ app တစ်ခုချင်းစီက ယူထားသောနောက်ဆုံးအသုံးပြုခဲ့သည့်ရက်စွဲကို မြင်ရခြင်းကြောင့် app တစ်ခုအား ဖျက်သင့်မဖျက်သင့် ဆုံးဖြတ်ရာတွင် များစွာအထောက်အကူရစေပါသည်။ app တစ်ခုသည် မည်သည့်အခါကမှအသုံး ပြုမှုမရှိဟုတွေ့ရလျှင် သို့တည်း မဟုတ်အချိန် အလွန်ကြာမှ တစ်ကြိမ်လောက် အသုံးပြုသည်ဟုတွေ့ရှိရလျှင် ယင်း app ဘေးတွင်ရှိသောအဝိုင်းနေရာတွင် တစ်ချက်နှိပ်ပြီး select လုပ်ရပါမည်။

ထို့နောက် screen ၏အပေါ်ညာဘက်ထောင့်တွင်ရှိသော button ကိုသုံး၍ list view  မှ thumbnail viewသို့ ပြောင်းပါမည်။ Thumbnail view button ဘေးတွင် ကပ်လျက်ရှိသည်မှာ list view ဖြစ်သည်။ List view  တွင် နာမည်အစဉ်လိုက်ဖြစ်စေ၊ modified data အစဉ်လိုက်ဖြစ်စေ၊ size အကြီးအသေးအစဉ်လိုက်ဖြစ်စေပြသပေး နိုင်သည်။ screen ၏အပေါ်ဖက်ဘားတန်းတွင်မူ selectလုပ်ထားသော app တစ်ခုအား ဖျက်လိုက်ခြင်းကြောင့် space မည်မျှ ပြန်ထွက်လာမည်ကို ပြသပေးပါမည်။ app တစ်ခုအား ရွေးချယ်၍ အဆင်သင့်ဖြစ်ပြီဟုဆိုလျှင် uninstall စာသားနေရာ၌ တစ်ချက်နှိပ်ပါမည်။ ထိုအခါ ရွေးချယ်ထားသော app အား install လုပ်ထားခြင်းမှ ဖယ်ရှားပေးပါမည်။

နောက်တစ်ဆင့်မှာ ထပ်တူဖိုင် (duplicate file) များအား ဖယ်ရှားခြင်းဖြစ်သည်။ မတူညီသောနေရာအသီးသီး တွင် သိမ်းဆည်းမိသော ထပ်တူဖိုင်ကြောင့် PC ပေါ်တွင် နေရာလွတ်စားသလို Android device ပေါ်တွင်လည်း နေရာလွတ်စားပါသည်။ Duplicate files စာသားနေရာတွင် တစ်ချက်နှိပ်ပါမည်။ ပြီးလျှင် မြင်ရသောစာရင်းထဲမှ မိမိဖယ်ရှားလိုသော item များကို ရွေးချယ်ပါမည်။ Files Go အနေဖြင့် ထပ်တူဖိုင်များထဲမှ နောက်ဆုံး version ကိုသာသိမ်းဆည်းစေလိုသည်။ ထို့ကြောင့် ထပ်တူဖိုင်အဟောင်းများကိုဖယ်ရှားရန် စာရင်းအဖြစ်ပြသပါသည်။ smart suggestions တွင် တစ်ချက်နှိပ်ပါ။ ထိုအခါ ထပ်တူဖိုင်အဟောင်းများကို ရွေးချယ်ပြီးဖြစ်ပါမည်။ ပြီးလျှင် delete ၌တစ်ချက်နှိပ်ပါ။

ယင်းနောက်တွင် installed app များက သိမ်းဆည်းထားသော ယာယီဖိုင်များကိုဖျက်ပါမည်။ main screen တွင်ပြသထားသော app များ၏ cache ပမာဏကိုသိနိုင်ရန်အတွက် apps cache နေရာတွင် တစ်ချက်နှိပ်ပါ မည်။ ယင်းနောက်မိမိရှင်းထုတ်လိုသော cache ပါဝင်နေသည့် app များကိုရွေးချယ်ပါမည်။ app အားလုံးမှ cache ကို ရှင်းထုတ်လိုလျှင် all items ကိုရွေးပါမည်။ ပြီးလျှင် delete တွင် တစ်ချက်နှိပ်ပါမည်။ ယင်းနောက် တွင် main screen အောက်ရှိ Downloaded files sectionတွင် တစ်ချက်နှိပ်ပါမည်။ ယခင်က မိမိ download ဆွဲချထားသောဖိုင်များကို မြင်ရပါမည်။ ယင်းတို့ကို အစဉ်လိုက်ဖြစ်စေ၊ ရက်စွဲအလိုက်ဖြစ်စေ ဖိုင်အရွယ်အစား လိုက်ဖြစ်စေရွေးနိုင်သည်။ ယင်းဖိုင်များထဲမှ ရှင်းထုတ်လိုသည်တို့ကို ရွေးပြီး delete တွင် တစ်ချက်နှိပ်ပါ။

မလိုအပ်သောဖိုင်များကိုရှင်းထုတ်ပြီး သန့်စင်သွားလေလေ Files Go ထဲမှ section အချို့ပျောက်သွားလေလေ ဖြစ်သည်ကိုမြင်ရပါမည်။ နောက်ဆုံးအနေဖြင့် Large files sectionတွင် တစ်ချက်နှိပ်ပါမည်။ အရွယ်ကြီးဖိုင်များ ထဲမှ အချို့ကို ဖယ်ပစ်ခြင်းဖြင့် နေရာလွတ်သိသိသာသာ ပြန်ထွက်လာပါမည်။ ယင်းဖိုင်တို့မှာ ဓာတ်ပုံနှင့်ဗီဒီယို ဖိုင်များဖြစ်လေ့ရှိသည်။ မလိုအပ်တော့သည်မှာ သေချာသောဖိုင်တို့ကို ရွေးချယ်ပြီး delete လုပ်နိုင်သလို ပြင်ပ storage တစ်ခုခုသို့ရွှေ့ယူပြီး နေရာလွတ် ပြန်ဖော်နိုင်ပါမည်။ နောင်တွင် storage space ပြဿနာပေါ်က သိနိုင် စေရန် files Go  ၏ settingထဲသို့ဝင်၍ လိုအပ်သလို သတ်မှတ်ချက်များ ပြုလုပ်ပေးထားနိုင်ပါသည်။

ဧဧသက်(ဖြိုးဓနဒစ်ဂျစ်တယ်ဓာတ်ပုံ)