Email ထဲမွာ ေပါင္းထည့္သင့္ေသာအရာမ်ား

0
158

အင္တာနက္ဆုိေသာအရာႀကီးႏွင့္ မကင္းသေရြ႕ Email ဆုိေသာ အရာႀကီးႏွင့္ ကင္းဖို႔မလြယ္ပါ။ စာပု႔ိစာယူကိစၥမ်ားအတြက္ သက္ဆုိင္ရာကုမၸဏီမ်ားမွ webmail ကုိျဖစ္ေစ၊ ISP ကဖန္တီးေပးထားေသာ Email ကုိျဖစ္ေစ၊ software အေနျဖင့္ ထုတ္ေပးထားေသာ စာပုိ႔စာယူ app ကိုျဖစ္ေစ သံုးၾကရသည္။ ယင္း mail ေပါင္းစံု၏ အဆင္အျပင္မွာ ပံုေသျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္ မိမိ၏ Email တြင္ tool ေပါင္းစံုကုိ ထည့္သြင္းျခင္းျဖင့္ mail ကုိလွပေအာင္ တန္ဆာဆင္ႏိုင္သည္။ တစ္ဖက္လူက စိတ္၀င္တစားဖတ္ခ်င္ေအာင္ လုပ္ႏိုင္သည္။ လိုလိုလားလား စာျပန္ခ်င္ေအာင္လည္း ဖန္တီးႏုိင္ပါသည္။ mail တစ္ခုကုိ ပုိမိုျပည့္စံုေအာင္ တန္ဆာဆင္ႏိုင္ေသာ tool မ်ားမွာ ေအာက္ပါအတုိင္းျဖစ္သည္။

Templates and formatting

အြန္လုိင္းစာပုိ႔စာယူကိစၥေတြထဲမွာ Gmail ကုိ အသံုးမ်ားသည္။ ယင္း Gmail ကုိ graphic မ်ား colour မ်ားႏွင့္ အလွဆင္ႏိုင္သည္။ Chrome extension တစ္ခုျဖစ္ေသာ Gmail Email Templates ကုိ ေပါင္းထည့္လိုက္လွ်င္ မိမိ၏စာကုိလွပစြာတန္ဆာဆင္ႏိုင္ပါမည္။ အခမဲ့ရႏိုင္ေသာ extension ျဖစ္သျဖင့္ သံုးမည္ဆုိလွ်င္ သံုးသင့္ပါသည္။ ယင္း extension မွတစ္ဆင့္ ဆြဲေဆာင္မႈရွိေသာ Library ရွိရာသို႔ သြားေရာက္ႏိုင္သည္။

ယင္း extension ကုိအသံုးျပဳႏိုင္ရန္အတြက္ chrome ၏ extension တြင္ add လုပ္ပါ။ ယင္းေနာက္တြင္ Gmail ကုိဖြင့္၍ compose ကုိႏွိပ္ၿပီး စာတစ္ေစာင္ကုိစတင္ပါ။ ထိုအခါ app window ၏ ေအာက္ေျခတြင္ Insert template ဟူေသာ ခလုတ္အား extension က ထည့္သြင္းေပးထားသည္ကုိေတြ႕ရပါမည္။ ယင္း button ကုိႏွိပ္၍ ေရြးခ်ယ္ၿပီးေနာက္ Browse template ကုိႏွိပ္ကာ template ေပါင္း ၇၀ ေက်ာ္ကုိ နမူနာအျဖစ္ၾကည့္႐ႈႏိုင္သည္။

ယင္း template မ်ားကုိ job application, news letters, invitations, reminders စသည္ျဖင့္ ေခါင္းစဥ္မ်ားခြဲျခားထားသည္ကုိ ေတြ႕ရပါမည္။ Basic 1 ႏွင့္ 2 template မ်ားမွာ ေရြးခ်ယ္ရန္ေကာင္းမြန္ၿပီး ယင္းထဲတြင္ ဇီဇာမေၾကာင္လွေသာ ေရြးခ်ယ္ပုိင္ခြင့္မ်ားကိုလည္း ထည့္သြင္းေပးထားသည္။ သုိ႔ေသာ္ အထူး သီးသန္႔အခမ္းအနားမ်ားအတြက္ ပုိမို၍ အေသးစိတ္က်ၿပီး က်ယ္ျပန္႔ေသာ ေရြးခ်ယ္ပုိင္ခြင့္မ်ားလုိေကာင္းလိုႏိုင္သည္။ မိမိပံုမွန္အသံုးျပဳလိုေသာ template မ်ားရွိလွ်င္ ယင္းတုိ႔ကုိ Google Drive တြင္ သိမ္းဆည္းထားႏိုင္သည္။

အလားတူ feature မ်ဳိးကုိ Yahoo mail တြင္ ထည့္သြင္းလိုလွ်င္ baisc version မွ full featured version သို႔ေျပာင္းရန္လိုသည္။ Yahoo mail Basic တြင္ screen ၏ အေပၚညာဖက္ေထာင့္တြင္ရွိေသာ စက္ သြားပံုေနရာတြင္ ကလစ္ႏွိပ္ပါ။ ၿပီးလွ်င္ dropdown menu ထဲမွ setting ကုိေရြးပါ။ Setting Page ေပၚလာသည့္အခါ mail version section ရွိ Basic ၏ ေဘးတြင္ရွိေသာခလုတ္ကုိႏိွပ္ပါ။ ၿပီးလွ်င္ save ကို ႏွိပ္ပါ။ compose email screen ေအာက္ရွိ icon ကုိသံုး၍ font ေျပာင္းပါ။ ၿပီးလွ်င္ bold and italic text ကဲ့သုိ႔ေသာ format မ်ား ထည့္သြင္းႏိုင္သည္။ bullet point မ်ားကုိလည္း ထည့္သြင္းႏိုင္သည္။ Yahoo mail တြင္ ယခုအခါ၌ stationery background မ်ားအား ေရြးခ်ယ္ခြင့္လည္း ရွိလာပါသည္။

Email မ်ားအား ဒီဇိုင္းအလွအပျပဳလုပ္ရာ၌ အေရာင္လိုင္းမ်ားကဲ့သုိ႔ေသာ graphic divider မ်ားက အသံုး၀င္သည္။ ဥပမာအားျဖင့္ office ရွိ Outlook တြင္ ေရျပင္ညီလုိင္းမ်ားထည့္သြင္းရန္အတြက္  insert တြင္ ကလစ္ႏွိပ္၍ျဖစ္ေစ ပုိမိုအေရာင္စံုစံုသိႏုိင္ရန္အတြက္ format text >Border and shading တြင္ ကလစ္ ႏွိပ္၍ျဖစ္ေစ ျပဳလုပ္ႏိုင္သည္။ Mozilla Thunder bird တြင္ အလြန္က်ယ္ျပန္႔မ်ားျပားေသာ template မ်ားကို ရႏိုင္သည္။ ယင္း template မ်ားကုိ ရယူရန္ Email အတြင္းသုိ႔၀င္ၿပီး format ကုိေရြးပါ။  ၿပီးလွ်င္ page colors>Background တုိ႔ကုိ toolbar မွေန၍ အဆင့္ဆင့္ေရြးခ်ယ္ပါ။ ၿပီးသြားလွ်င္ custom colors ကုိေရြးပါ။ ၿပီးလွ်င္ text, background စသည္တို႔၏ ေဘးတြင္ရွိေသာ ေလးေထာင့္ကြက္ေနရာတြင္ ကလစ္ႏွိပ္ေပးပါ။

Email ၀န္ေဆာင္မႈအမ်ားစုသည္ အြန္လုိင္းတြင္ လူအမ်ားအသံုး ျပဳရလြယ္ေသာ Arial, Times New Roman, Georgia, Verdana စေသာ font မ်ားကုိ အေထာက္အပံ့ေပးေလ့ရွိသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ယင္း font မ်ားကုိသာ လူအမ်ားစုက အသံုးျပဳၾကသည္။ Font အသစ္မ်ား ထပ္မံမထည့္သြင္းျခင္းက ပုိ၍ေကာင္းမြန္သည္။ အထူးသျဖင့္ calli-graphy font မ်ားကုိ ေရွာင္ရွားဖို႔လိုသည္။ ယင္း font မ်ားသည္ ေၾကာ့ရွင္းလွပမႈ ရွိသည္ကား မွန္သည္။ သုိ႔ေသာ္ဖတ္ရျပဳရခက္ခဲပါသည္။

Signature

မိမိ၏ Email အား တစ္ဖက္လူက ဖတ္ၿပီဆုိအံ့။ စာ၏အဆံုးတြင္ သူတုိ႔ဘာကုိေမွ်ာ္လင့္ၾကမည္နည္း။ စာပုိ႔သူ၏ထိုးၿမဲလက္မွတ္ႏွင့္ ဆက္သြယ္ရန္လိပ္စာတို႔ကုိရွာဖို႔မ်ားပါသည္။ Gmail, Yahoo mail ႏွင့္ Outlook.com တုိ႔တြင္ basic singature မ်ားကုိ ထပ္ေပါင္းထည့္ႏိုင္သည္။ သုိ႔ေသာ္ email software မ်ားသည္ ပုိ၍အဆင့္ျမင့္ေသာ option မ်ားကုိ အေထာက္အပံ့ေပးပါသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ word ထဲတြင္ signature တစ္ခုကုိဖန္တီးၿပီး ယင္းကုိ document တစ္ခုအေနႏွင့္ သိမ္းဆည္းႏိုင္သည္။ ယင္းကုိ Thunder bird ထဲသုိ႔ import လုပ္ယူႏိုင္သည္။ Thunderbird ထဲရွိ view setting တြင္ ကလစ္ႏွိပ္ပါ။ ၿပီးလွ်င္ signature text box ေဘးတြင္ရွိေသာ use HTML option တြင္ ကလစ္ႏွိပ္ပါ။ ၿပီးလွ်င္ Attach the signature from the file instead (text ? HTML or image) စာသားတြင္ ကလစ္ႏွိပ္ပါ။ ယင္းကုိ Word doc ကုိ HTML အျဖစ္သုိ႔ ေျပာင္းေပးပါမည္။ ယင္းသည္ signature အျဖစ္ေပၚလာပါမည္။

Links to social media

လူမႈကြန္ရက္တုိ႔အလြန္ေခတ္စားလာေသာ ေခတ္ႀကီးထဲတြင္ မိမိ၏လုပ္ငန္းကုိ လႈမႈကြန္ရက္ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ထားသင့္သည္။ မိမိ၏လုပ္ငန္းသံုး website ရွိလွ်င္ ယင္းထဲမွ page တို႔အား facebook လို လူမႈ ကြန္ရက္မ်ဳိးႏွင့္ခ်ိတ္ေပးမည့္ add link မ်ား ထည့္ေပးသင့္သည္။ Facebook မွမဟုတ္ပါ။ Twitter ႏွင့္ YouTube တို႔ႏွင့္လည္း ခ်ိတ္ဆက္ႏိုင္သည္။ ယင္းလူမႈကြန္ရက္ဆုိင္ရာ icon မ်ားကုိ ကလစ္ႏွိပ္ႏိုင္ေသာ icon မ်ားအျဖစ္ မိမိ၏ website page မ်ားထဲတြင္ ထည့္သြင္းေပးသင့္သည္။ လူမႈကြန္ရက္မ်ားက ေလာေလာ ဆယ္အသံုးျပဳေနေသာ site icon မ်ားကုိ brand resources page တြင္ သြားေရာက္ရွာေဖြႏိုင္သည္။ ဥပမာအားျဖင့္ facebook ၏ siite icon ကုိရွာမည္ဆုိေသာ္ https://en.facebookbrand.com တြင္ ရွာေဖြႏိုင္ၿပီး YouTube အတြက္ဆုိလွ်င္ www.snipca.com/27124 တြင္ ၀င္ၾကည့္ႏိုင္သည္။

မည္သည့္ Email တြင္မဆုိ လူမႈကြန္ရက္တို႔၏ site icon မ်ား ထည့္သြင္းျခင္းသည္ ဆင္တူ ယုိးမွားနည္းလမ္းမ်ားျဖစ္သည္။ ဥပမာအားျဖင့္ Gmail တြင္ လူမႈကြန္ရက္ siteicon ထည့္သြင္းမည္ဆုိလွ်င္ app window ၏ အေပၚညာဖက္ေထာင့္တြင္ရွိေသာ  စက္သြားပံု icon ေနရာတြင္ကလစ္ႏွိပ္ပါ။ ထိုအခါ setting menu ေပၚလာမည္။ ထိုအခါ General tab ေအာက္သို႔၀င္ၿပီး signature section ေရာက္သည္အထိ ဆင္းသြားရပါမည္။ ၿပီးလွ်င္ text box ၏ အေပၚဘယ္ဖက္ေထာင့္တြင္ရွိေသာ button ကုိေရြးေပးရပါမည္။ ၿပီးလွ်င္ text cursor ကုိေနရာခ်ပါ။ ၿပီးလွ်င္ insert image button တြင္ ကလစ္ႏွိပ္ပါ။ ၿပီးလွ်င္ ယင္း image အား မည္သည့္ေနရာမွေန၍ add လုပ္ယူမည္ဆုိသည့္နည္းလမ္းကုိေရြးခ်ယ္ပါ။ ဥပမာအားျဖင့္ဆုိေသာ္ Google Drive မွေန၍ add လုပ္ျခင္း၊ မိမိ၏ကြန္ပ်ဴတာမွေန၍ upload လုပ္ျခင္း သို႔မဟုတ္ URL ကုိ paste လုပ္ယူျခင္းစသည့္နည္းလမ္းျဖစ္သည္။ ယင္းေနာက္တြင္ icon သည္ မိမိ၏ signature box တြင္ ေပၚလာပါမည္။ ယင္း icon အား မိမိအလိုရွိရာ အရြယ္အစားသုိ႔ျပဳျပင္ႏုိင္သည္။

Self Photo

မိမိ၏ Signature ေနရာတြင္ မိမိ၏ဓာတ္ပံုကုိလည္း ထည့္သြင္းႏိုင္သည္။ သုိ႔ေသာ္ ထိုပံုသည္ ဖုန္းကင္မရာျဖင့္႐ိုက္ေသာ selfie ပံုမျဖစ္သင့္ပါ။ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းအလုပ္ကုိ ကုိယ္စားျပဳလွ်င္၊ authority ကုိကုိယ္စားျပဳလွ်င္ ကင္မရာေကာင္းေကာင္းျဖင့္႐ိုက္ေသာ ဓာတ္ပံုကုိ အသံုးျပဳသင့္သည္။ ေန႔အလင္းေရာင္ သုိ႔မဟုတ္ soft flash ျဖင့္ ႐ိုက္ေသာဓာတ္ပံုျဖစ္သင့္သည္။ ၿပံဳးေနေသာဓာတ္ပံုျဖစ္သင့္ ေသာ္လည္း မခ်ိသြားၿဖဲပံုမျဖစ္သင့္ပါ။ ဓာတ္ပံုကုိ signature ေနရာတြင္ ထည့္သြင္းသည့္နည္းလမ္းမွာ အထက္တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့ေသာ signature ထည့္သြင္းပံု နည္းလမ္းအတုိင္း ျဖစ္ပါသည္။

ဧဧသက္(ၿဖိဳးဓနဒစ္ဂ်စ္တယ္ဓာတ္ပံု)

(Unicode Version)

အင်တာနက်ဆိုသောအရာကြီးနှင့် မကင်းသရွေ့ Email ဆိုသော အရာကြီးနှင့် ကင်းဖို့မလွယ်ပါ။ စာပု့ိစာယူကိစ္စများအတွက် သက်ဆိုင်ရာကုမ္ပဏီများမှ webmail ကိုဖြစ်စေ၊ ISP ကဖန်တီးပေးထားသော Email ကိုဖြစ်စေ၊ software အနေဖြင့် ထုတ်ပေးထားသော စာပို့စာယူ app ကိုဖြစ်စေ သုံးကြရသည်။ ယင်း mail ပေါင်းစုံ၏ အဆင်အပြင်မှာ ပုံသေဖြစ်သည်။ သို့သော် မိမိ၏ Email တွင် tool ပေါင်းစုံကို ထည့်သွင်းခြင်းဖြင့် mail ကိုလှပအောင် တန်ဆာဆင်နိုင်သည်။ တစ်ဖက်လူက စိတ်ဝင်တစားဖတ်ချင်အောင် လုပ်နိုင်သည်။ လိုလိုလားလား စာပြန်ချင်အောင်လည်း ဖန်တီးနိုင်ပါသည်။ mail တစ်ခုကို ပိုမိုပြည့်စုံအောင် တန်ဆာဆင်နိုင်သော tool များမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်။

Templates and formatting
အွန်လိုင်းစာပို့စာယူကိစ္စတွေထဲမှာ Gmail ကို အသုံးများသည်။ ယင်း Gmail ကို graphic များ colour များနှင့် အလှဆင်နိုင်သည်။ Chrome extension တစ်ခုဖြစ်သော Gmail Email Templates ကို ပေါင်းထည့်လိုက်လျှင် မိမိ၏စာကိုလှပစွာတန်ဆာဆင်နိုင်ပါမည်။ အခမဲ့ရနိုင်သော extension ဖြစ်သဖြင့် သုံးမည်ဆိုလျှင် သုံးသင့်ပါသည်။ ယင်း extension မှတစ်ဆင့် ဆွဲဆောင်မှုရှိသော Library ရှိရာသို့ သွား ရောက်နိုင်သည်။

ယင်း extension ကိုအသုံးပြုနိုင်ရန်အတွက် chrome ၏ extension တွင် add လုပ်ပါ။ ယင်းနောက်တွင် Gmail ကိုဖွင့်၍ compose ကိုနှိပ်ပြီး စာတစ်စောင်ကိုစတင်ပါ။ ထိုအခါ app window ၏ အောက်ခြေတွင် Insert template ဟူသော ခလုတ်အား extension က ထည့်သွင်းပေးထားသည် ကိုတွေ့ရပါမည်။ ယင်း button ကိုနှိပ်၍ ရွေးချယ်ပြီးနောက် Browse template ကိုနှိပ်ကာ template ပေါင်း ၇၀ ကျော်ကို နမူနာအဖြစ်ကြည့်ရှုနိုင်သည်။

ယင်း template များကို job application, news letters, invitations, reminders စသည်ဖြင့် ခေါင်းစဉ်များခွဲခြားထားသည်ကို တွေ့ရပါမည်။ Basic 1 နှင့် 2 template များမှာ ရွေးချယ်ရန်ကောင်းမွန်ပြီး ယင်းထဲတွင် ဇီဇာမကြောင်လှသော ရွေးချယ်ပိုင်ခွင့်များကိုလည်း ထည့်သွင်းပေးထားသည်။ သို့သော် အထူး သီးသန့်အခမ်းအနားများအတွက် ပိုမို၍ အသေးစိတ်ကျပြီး ကျယ်ပြန့်သော ရွေးချယ်ပိုင်ခွင့်များ လိုကောင်းလို နိုင်သည်။ မိမိပုံမှန်အသုံးပြုလိုသော template များရှိလျှင် ယင်းတို့ကို Google Drive တွင် သိမ်းဆည်း ထားနိုင်သည်။

အလားတူ feature မျိုးကို Yahoo mail တွင် ထည့်သွင်းလိုလျှင် baisc version မှ full featured version သို့ပြောင်းရန်လိုသည်။ Yahoo mail Basic တွင် screen ၏ အပေါ်ညာဖက်ထောင့်တွင်ရှိသော စက် သွားပုံနေရာတွင် ကလစ်နှိပ်ပါ။ ပြီးလျှင် dropdown menu ထဲမှ setting ကိုရွေးပါ။ Setting Page ပေါ်လာသည့်အခါ mail version section ရှိ Basic ၏ ဘေးတွင်ရှိသောခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ။ ပြီးလျှင် save ကို နှိပ်ပါ။ compose email screen အောက်ရှိ icon ကိုသုံး၍ font ပြောင်းပါ။ ပြီးလျှင် bold and italic text ကဲ့သို့သော format များ ထည့်သွင်းနိုင်သည်။ bullet point များကိုလည်း ထည့်သွင်းနိုင်သည်။ Yahoo mail တွင် ယခုအခါ၌ stationery background များအား ရွေးချယ်ခွင့်လည်း ရှိလာပါသည်။

Email များအား ဒီဇိုင်းအလှအပပြုလုပ်ရာ၌ အရောင်လိုင်းများကဲ့သို့သော graphic divider များက အသုံးဝင်သည်။ ဥပမာအားဖြင့် office ရှိ Outlook တွင် ရေပြင်ညီလိုင်းများထည့်သွင်းရန်အတွက်  insert တွင် ကလစ်နှိပ်၍ဖြစ်စေ ပိုမိုအရောင်စုံစုံသိနိုင်ရန်အတွက် format text >Border and shading တွင် ကလစ် နှိပ်၍ဖြစ်စေ ပြုလုပ်နိုင်သည်။ Mozilla Thunder bird တွင် အလွန်ကျယ်ပြန့်များပြားသော template များကို ရနိုင်သည်။ ယင်း template များကို ရယူရန် Email အတွင်းသို့ဝင်ပြီး format ကိုရွေးပါ။  ပြီးလျှင် page colors>Background တို့ကို toolbar မှနေ၍ အဆင့်ဆင့်ရွေးချယ်ပါ။ ပြီးသွားလျှင် custom colors ကိုရွေးပါ။ ပြီးလျှင် text, background စသည်တို့၏ ဘေးတွင်ရှိသော လေးထောင့်ကွက်နေရာတွင် ကလစ်နှိပ်ပေးပါ။

Email ဝန်ဆောင်မှုအများစုသည် အွန်လိုင်းတွင် လူအများအသုံး ပြုရလွယ်သော Arial, Times New Roman, Georgia, Verdana စသော font များကို အထောက်အပံ့ပေးလေ့ရှိသည်။ ထို့ကြောင့် ယင်း font များကိုသာ လူအများစုက အသုံးပြုကြသည်။ Font အသစ်များ ထပ်မံမထည့်သွင်းခြင်းက ပို၍ကောင်းမွန်သည်။ အထူးသဖြင့် calli-graphy font များကို ရှောင်ရှားဖို့လိုသည်။ ယင်း font များသည် ကြော့ရှင်းလှပမှု ရှိသည်ကား မှန်သည်။ သို့သော်ဖတ်ရပြုရခက်ခဲပါသည်။

Signature

မိမိ၏ Email အား တစ်ဖက်လူက ဖတ်ပြီဆိုအံ့။ စာ၏အဆုံးတွင် သူတို့ဘာကိုမျှော်လင့်ကြမည်နည်း။ စာပို့သူ၏ထိုးမြဲလက်မှတ်နှင့် ဆက်သွယ်ရန်လိပ်စာတို့ကိုရှာဖို့များပါသည်။ Gmail, Yahoo mail နှင့် Outlook.com တို့တွင် basic singature များကို ထပ်ပေါင်းထည့်နိုင်သည်။ သို့သော် email software များသည် ပို၍အဆင့်မြင့်သော option များကို အထောက်အပံ့ပေးပါသည်။ ဥပမာအားဖြင့် word ထဲတွင် signature တစ်ခုကိုဖန်တီးပြီး ယင်းကို document တစ်ခုအနေနှင့် သိမ်းဆည်းနိုင်သည်။ ယင်းကို Thunder bird ထဲသို့ import လုပ်ယူနိုင်သည်။ Thunderbird ထဲရှိ view setting တွင် ကလစ်နှိပ်ပါ။ ပြီးလျှင် signature text box ဘေးတွင်ရှိသော use HTML option တွင် ကလစ်နှိပ်ပါ။ ပြီးလျှင် Attach the signature from the file instead (text ? HTML or image) စာသားတွင် ကလစ်နှိပ်ပါ။ ယင်းကို Word doc ကို HTML အဖြစ်သို့ ပြောင်းပေးပါမည်။ ယင်းသည် signature အဖြစ်ပေါ်လာပါမည်။

Links to social media

လူမှုကွန်ရက်တို့အလွန်ခေတ်စားလာသော ခေတ်ကြီးထဲတွင် မိမိ၏လုပ်ငန်းကို လှုမှုကွန်ရက်နှင့် ချိတ်ဆက်ထားသင့်သည်။ မိမိ၏လုပ်ငန်းသုံး website ရှိလျှင် ယင်းထဲမှ page တို့အား facebook လို လူမှု ကွန်ရက်မျိုးနှင့်ချိတ်ပေးမည့် add link များ ထည့်ပေးသင့်သည်။ Facebook မှမဟုတ်ပါ။ Twitter နှင့် YouTube တို့နှင့်လည်း ချိတ်ဆက်နိုင်သည်။ ယင်းလူမှုကွန်ရက်ဆိုင်ရာ icon များကို ကလစ်နှိပ်နိုင်သော icon များအဖြစ် မိမိ၏ website page များထဲတွင် ထည့်သွင်းပေးသင့်သည်။ လူမှုကွန်ရက်များက လောလော ဆယ်အသုံးပြုနေသော site icon များကို brand resources page တွင် သွားရောက်ရှာဖွေနိုင်သည်။ ဥပမာအားဖြင့် facebook ၏ siite icon ကိုရှာမည်ဆိုသော် https://en.facebookbrand.com တွင် ရှာဖွေနိုင်ပြီး YouTube အတွက်ဆိုလျှင် www.snipca.com/27124 တွင် ဝင်ကြည့်နိုင်သည်။

မည်သည့် Email တွင်မဆို လူမှုကွန်ရက်တို့၏ site icon များ ထည့်သွင်းခြင်းသည် ဆင်တူ ယိုးမှားနည်းလမ်းများဖြစ်သည်။ ဥပမာအားဖြင့် Gmail တွင် လူမှုကွန်ရက် siteicon ထည့်သွင်းမည်ဆိုလျှင် app window ၏ အပေါ်ညာဖက်ထောင့်တွင်ရှိသော  စက်သွားပုံ icon နေရာတွင်ကလစ်နှိပ်ပါ။ ထိုအခါ setting menu ပေါ်လာမည်။ ထိုအခါ General tab အောက်သို့ဝင်ပြီး signature section ရောက်သည်အထိ ဆင်းသွားရပါမည်။ ပြီးလျှင် text box ၏ အပေါ်ဘယ်ဖက်ထောင့်တွင်ရှိသော button ကိုရွေးပေးရပါမည်။ ပြီးလျှင် text cursor ကိုနေရာချပါ။ ပြီးလျှင် insert image button တွင် ကလစ်နှိပ်ပါ။ ပြီးလျှင် ယင်း image အား မည်သည့်နေရာမှနေ၍ add လုပ်ယူမည်ဆိုသည့်နည်းလမ်းကိုရွေးချယ်ပါ။ ဥပမာအားဖြင့်ဆိုသော် Google Drive မှနေ၍ add လုပ်ခြင်း၊ မိမိ၏ကွန်ပျူတာမှနေ၍ upload လုပ်ခြင်း သို့မဟုတ် URL ကို paste လုပ်ယူခြင်းစသည့်နည်းလမ်းဖြစ်သည်။ ယင်းနောက်တွင် icon သည် မိမိ၏ signature box တွင် ပေါ်လာပါမည်။ ယင်း icon အား မိမိအလိုရှိရာ အရွယ်အစားသို့ပြုပြင်နိုင်သည်။

Self Photo

မိမိ၏ Signature နေရာတွင် မိမိ၏ဓာတ်ပုံကိုလည်း ထည့်သွင်းနိုင်သည်။ သို့သော် ထိုပုံသည် ဖုန်းကင်မရာဖြင့်ရိုက်သော selfie ပုံမဖြစ်သင့်ပါ။ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအလုပ်ကို ကိုယ်စားပြုလျှင်၊ authority ကိုကိုယ်စားပြုလျှင် ကင်မရာကောင်းကောင်းဖြင့်ရိုက်သော ဓာတ်ပုံကို အသုံးပြုသင့်သည်။ နေ့အလင်းရောင် သို့မဟုတ် soft flash ဖြင့် ရိုက်သောဓာတ်ပုံဖြစ်သင့်သည်။ ပြုံးနေသောဓာတ်ပုံဖြစ်သင့် သော်လည်း မချိသွားဖြဲပုံမဖြစ်သင့်ပါ။ ဓာတ်ပုံကို signature နေရာတွင် ထည့်သွင်းသည့်နည်းလမ်းမှာ အထက်တွင် ဖော်ပြခဲ့သော signature ထည့်သွင်းပုံ နည်းလမ်းအတိုင်း ဖြစ်ပါသည်။

ဧဧသက်(ဖြိုးဓနဒစ်ဂျစ်တယ်ဓာတ်ပုံ)