Data အတြက္ ကုန္က်စရိတ္နည္းေအာင္

0
206

အြန္လုိင္းသံုးလွ်င္ ကုန္က်စရိတ္အမ်ားဆံုးမွ ာအင္တာနက္အတြက္ကုန္က်စရိတ္ျဖစ္သည္။ မုိဘုိင္း data အတြက္ data မ်ားစီစဥ္ေပးလာျခင္းမွာေကာင္းပါသည္။ ႀကိဳက္သေလာက္သံုး က်သေလာက္ရွင္း မုိဘိုင္း data အတြက္ 1MB လွ်င္ ငါးက်ပ္ႏႈန္းသတ္မွတ္ျခင္းမွာႀကိဳဆုိပါသည္။ အြန္လုိင္းကုိအလြန္သံုးခဲၿပီး တစ္လတစ္ႀကိမ္ႏွစ္ႀကိမ္ေလာက္သာ အီးေမးပုိ႔မည္။Viber မွာ စာပုိ႔မည္၊ စကားေျပာမည္ဆုိလွ်င္ 5 Kyats/MB ျဖင့္ သံုးျခင္းမွာပို၍ဆီေလ်ာ္သည္။ သုိ႔ရာတြင္ တစ္မိနစ္အသံဖိုင္အတြက္ 4MB ခန္႔ data စားၿပီး အနိမ့္စားဗီဒီယုိအတြက္ 7MB data စားသည္ျဖစ္ရာ ထိုႏႈန္းျဖင့္ Viber တစ္ခါသံုးလွ်င္ ေငြတစ္ရာ၀န္းက်င္ကုန္ပါမည္။Package၀ယ္သံုးလွ်င္ 650MB အတြက္ က်ပ္တစ္ေထာင္က်သင့္ရာႀကိဳက္သေလာက္သံုးက်သေလာက္ရွင္းစနစ္မွာထက္ အကုန္အက်အေတာ္သက္သာသည္ကုိေတြ႕ရပါမည္။ Facebook သံုးမည္ဆုိလွ်င္လည္း 1Kyats/MB က်သင့္ေသာ package က မ်ားစြာအဆင္ေျပသည္ကိုေတြ႕ရပါမည္။ Data compression အားေကာင္းေသာ MPT facebook package မွာအျခား facebook package မ်ားထက္ data  အသံုးျပဳခ ၃၀% ၀န္းက်င္သက္သာသည္ကုိေတြ႕ရပါသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ data  ကုန္က်စရိတ္သက္သာေစရန္မွာ package ၀ယ္သံုးျခင္းျဖစ္သည္။ ထိုထက္သက္သာေသာေစ်းႏႈန္းမွာ Unlimited data ျဖစ္သည္။ ေလာေလာဆယ္တြင္ wi-fi မွတစ္ဆင့္ ထုတ္လႊင့္ေနေသာအင္တာနက္မွာအျမန္ႏႈန္းေႏွးေသာ္လည္း ကုန္က်စရိတ္သက္သာသည္။ တစ္ေန႔တာအတြက္ အသံုးျပဳမည္ဆုိလွ်င္ Unlimited  data ျဖစ္သလို တစ္လစာသံုးမည္ဆုိလွ်င္လည္း Unlimited  data ျဖစ္သည္။ 250 kbps အင္တာနက္အျမန္ႏႈန္းမွာ အရြယ္အစားႀကီးၿပီး ဗီဒီယုိဖိုင္တုိ႔ကုိ download မခ်ဟုဆုိလွ်င္ သင့္တင့္ေသာအျမန္ႏႈန္းျဖစ္သည္။ အျမန္္ႏႈန္းကလည္းအေရးပါသည္။ Data လံုၿခံဳမႈႏွင့္အျပတ္အေတာက္မရွိ data ရရွိမႈတုိ႔ကအေရးပါသည္ဟုဆုိလွ်င္ ဖိုင္ဘာအင္တာနက္ကုိသံုးႏိုင္သည္။ Unlimited data ရရွိမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း ကုန္က်စရိတ္အလြန္ႀကီးပါသည္။

Data ကုန္က်စရိတ္သက္သာေစရန္ ရည္ရြယ္ရာ၌ပထမဆံုးေဆာင္ရြက္သင့္သည္မွာ စရိတ္အသက္သာဆံုးႏႈန္းထားျဖင့္ Data ရယူေရးျဖစ္သည္။ ထိုသို႔သက္သာလွ်င္ အရြယ္အစားႀကီးဖုိင္တုိ႔ကုိ download ခ်ရာ၌ပါေစ်းသက္သာသြားပါမည္။Package data ပမာဏမ်ားမ်ား၀ယ္ေလေလွ်ာ့ေစ်းရေလျဖစ္သည့္အတြက္ download အခ်ၾကမ္းသူ၊ အြန္လုိင္းဂိမ္းအေဆာ့သန္သူတို႔သည္ package ကုိသာသံုးရပါမည္။ Web page အၾကည့္သန္သူတုိ႔မွာမူ data compression လုပ္ၿပီးၾကည့္ျခင္းသည္ အမွန္တကယ္ Data ပမာဏ၏ ၇၅% ထိက်ဳံ႕၀င္ေအာင္လုပ္ႏိုင္သျဖင့္ လုပ္ေဆာင္သင့္ေသာအရာျဖစ္ပါသည္။ Web page ၾကည့္ေသာ Data ပမာဏနည္းေအာင္ခ်ဳံ႕ရာတြင္ Opera Max သည္ အေကာင္းဆံုး data – saving app ျဖစ္သည္။ ဤ app ကုိ android အတြက္အသံုးျပဳႏိုင္သည္။ Wi-fi မွသံုးသည္ျဖစ္ေစ၊ မိုဘိုင္းဖုန္းလုိင္းမွသံုးသည္ျဖစ္ေစ Data ကုိ compress လုပ္ႏိုင္သျဖင့္ Data ပမာဏသက္သာသည့္အျပင္ browsing speed ကုိ ျမန္ဆန္ေစသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ web page မ်ားကုိ သိမ္းဆည္းမည္ဆုိပါက download data နည္းပါသည္။ သို႔ေသာ္ opera သည္ေလာေလာဆယ္တြင္ browser မ်ားေပၚ၌ပိုမုိအာ႐ံုစုိက္ရန္စဥ္းစားေနသည့္အတြက္ opera max အား အရည္အေသြးဆက္၍မျမႇင့္ရန္ဆံုးျဖတ္သည္မွာ ၀မ္းနည္းဖြယ္ျဖစ္ပါသည္။

သုိ႔ေသာ္ android တြင္အသံုးျပဳေသာ Opera browser မ်ား (Opera ႏွင့္ Opera mini) သည္ ad block လုပ္ငန္းစဥ္ပါသျဖင့္ Webpage မ်ားၾကည့္သည့္အခါ data အစားသက္သာေစသည္။ ထို႔ျပင္ ဗီဒီယုိဖုိင္မ်ားအား data ခ်ဳံ႕ေပးႏိုင္သည့္အစြမ္းလည္းရွိသည္။ ဗီဒီယုိမ်ားအား data ခ်ဳံ႕သြင္းသျဖင့္ၾကည့္႐ႈသည့္အခါ အရည္အေသြးအနည္းငယ္နိမ့္ပါသည္။ ယင္းသုိ႔ျဖစ္ျခင္းကုိ မႏွစ္သက္ပါက ဗီဒီယုိ data compression ကုိ disable လုပ္ထားႏိုင္သည္။ ထို႔ျပင္ opera browser မ်ားသည္အတြင္း၌ data ခ်ဳံ႕သြင္းသည့္နည္းပညာကုိ တစ္ပါတည္းထည့္သြင္းေပးထားသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ web page loading အလြန္ျမန္သည္။ အျမန္ႏႈန္းေႏွးေကြးသည့္ အင္တာနက္တြင္ပို၍သိသာသည္။ Web page ၏ data ပမာဏကုိ ၈၀% အထိခ်ဳံ႕ေပးသည္။ ဤသည္မွာ Opera browser အသံုးျပဳျခင္း၏ အက်ဳိးေက်းဇူးသာရွိပါေသးသည္။ ဖုိင္အရြယ္အစားပုိေသးေသာ Opera mini ကုိသံုးပါက web page ၏ data ပမာဏကုိ ၉၀% အထိပင္ ခ်ဳံ႕ေပးႏိုင္ပါေသးသည္။ Opera mini တြင္ ad block ပါသည္။ Video downloader ကိုလည္း အဆင္သင့္ထည့္သြင္းေပးထားေသးသည္။ ယင္း downloader သည္ Youtube တြင္အလုပ္မလုပ္ပါ။ Opera mini ၏ intelligent downloader သည္ download ခ်ျခင္းကုိပုိ၍ျမန္ဆန္ေစသည္။ ကိုယ္တုိင္လက္ေတြ႕စမ္းသပ္ခ်က္အရေအာ္ရီဒူးကြန္ရက္တြင္ အျမင့္ဆံုးအင္တာနက္အျမန္ႏႈန္း 2Mbps အထိရသည္ကုိေတြ႕ရပါသည္။ Opera browser ႏွင့္မတူသည္မွာ Opera Mini ကို Android အတြက္ေရာ iOS အတြက္ပါရႏိုင္ပါသည္။

Data ကုန္က်စရိတ္ေလ်ာ့နည္းေအာင္ ေနာက္ထပ္အသံုးျပဳႏိုင္သည္မွာ Data Eye ျဖစ္သည္။ PlayStore တြင္ download ရႏိုင္သလုိ www.bit.ly/dataeye433 တြင္လည္း download ရႏုိင္သည္။ Mobile data အသံုးျပဳမႈကုိ သိသာစြာေလွ်ာ့ခ်ေပးႏုိင္သည့္အျပင္ Opera Man ထက္စာလွ်င္အလုပ္လုပ္ပံုမွာပို၍အေျခခံက်သည္။ မည္သည့္ app မ်ားအားအင္တာနက္အသံုးျပဳခြင့္မေပးမည္ကုိဆံုးျဖတ္ႏိုင္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ေနာက္ကြယ္ app မ်ား data စားသျဖင့္ data အသံုးျပဳမႈမ်ားရပါသည္ဟူေသာ ISP တုိ႔၏ဆင္ေျခကုိလည္းေရွာင္လႊဲေစႏိုင္သည္။ ထို႔ျပင္app တို႔၏ download ဦးစားေပးအဆင့္ကုိသတ္မွတ္ေပးႏုိင္သျဖင့္ မိမိမလိုလားေသာ download (ဥပမာ – virus definition update)က ၀င္ေရာက္ေႏွာင့္ယွက္ျခင္းကိုလည္း ေရွာင္ရွားႏိုင္သည္။ ထို႔ျပင္ တစ္ေန႔တာအတြက္ လုပ္ေဆာင္ေပးေသာ data saving ကိုလည္း တစ္ေန႔ခ်င္းၾကည့္ႏိုင္သည္။ အခ်ိန္ကာလတစ္ခုအတြင္းမည္သည့္ app က data အမ်ားစုစားေနသည္ကုိလည္းၾကည့္ႏိုင္သည္။ Data Eye သည္ မည္သည့္ app ကိုမဆုိ တစ္ႀကိမ္လွ်င္ ၁၀မိနစ္ unblock လုပ္ႏိုင္သည္။ တစ္သက္တာunblock လုပ္၍လည္းရသည္။

Data စားသံုးမႈေလ်ာ့က်ေစလိုသည္ဟုဆုိလွ်င္ Android version အျမင့္ပုိင္းကုိလည္း သံုးသင့္ပါသည္။ Nougat ႏွင့္ Oreo တုိ႔သည္ data saver အသင့္ထည့္သြင္းေပးထားသျဖင့္ သံုးသင့္ပါသည္။ ယင္း Android version တုိ႔ကေနာက္ကြယ္တြင္ app မ်ား၊ မိုဘုိင္း data အလြန္အကြၽံစားသံုးျခင္းကိုလည္း တားဆီးေပးႏိုင္သည္။ Setting ထဲ၀င္၍သတ္မွတ္ေပးထားမည္ဆိုလွ်င္ ေနာက္ကြယ္မွေန၍ data စားေသာ app တို႔သည္ မိုဘုိင္းအင္တာနက္ကုိသံုးစြဲႏိုင္ျခင္းမရွိဘဲ wi-fi အင္တာနက္ကုိသာသံုးစဲြႏိုင္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ မိမိ၀ယ္ယူထားေသာ data အကန္႔အသတ္ေက်ာ္လြန္ျခင္းမွတားဆီးႏိုင္ပါသည္။ ထို႔ျပင္ browsing ႏွင့္ downloading အျမန္ႏႈန္းတို႔ကုိလည္း ျမင့္တက္ေစပါသည္။ ေနာက္ကြယ္မွေန၍ အင္တာနက္သံုးစြဲေသာ app တို႔ႏွင့္ bandwidth ကုိအၿပိဳင္လုစရာမလုိေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ထို႔ျပင္ ယင္းက app မ်ားအား foreground တြင္ data စားသံုးမႈနည္းေစရန္လည္းေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္ပါသည္။ Data saver ကို activateလုပ္မည္ဆုိလွ်င္ Setting>Network & Internet>Data usage အတုိင္း ၀င္ရပါမည္။ Data saver ကိုေရြးရပါမည္။ ယင္း၏ေနာက္တြင္ျမင္ရေသာ slider ကို off အေနအထားမွ on အေနအထားသုိ႔ေျပာင္းေပးရပါမည္။

ဧဧသက္(ၿဖိဳးဓနဒစ္ဂ်စ္တယ္ဓာတ္ပံု)

(Unicode Version)

Data အတွက် ကုန်ကျစရိတ်နည်းအောင်

အွန်လိုင်းသုံးလျှင် ကုန်ကျစရိတ်အများဆုံးမှ ာအင်တာနက်အတွက်ကုန်ကျစရိတ်ဖြစ်သည်။ မိုဘိုင်း data အတွက် data များစီစဉ်ပေးလာခြင်းမှာကောင်းပါသည်။ ကြိုက်သလောက်သုံး ကျသလောက်ရှင်း မိုဘိုင်း data အတွက် 1MB လျှင် ငါးကျပ်နှုန်းသတ်မှတ်ခြင်းမှာကြိုဆိုပါသည်။ အွန်လိုင်းကိုအလွန်သုံးခဲပြီး တစ်လတစ်ကြိမ်နှစ်ကြိမ်လောက်သာ အီးမေးပို့မည်။Viber မှာ စာပို့မည်၊ စကားပြောမည်ဆိုလျှင် 5 Kyats/MB ဖြင့် သုံးခြင်းမှာပို၍ဆီလျော်သည်။ သို့ရာတွင် တစ်မိနစ်အသံဖိုင်အတွက် 4MB ခန့် data စားပြီး အနိမ့်စားဗီဒီယိုအတွက် 7MB data စားသည်ဖြစ်ရာ ထိုနှုန်းဖြင့် Viber တစ်ခါသုံးလျှင် ငွေတစ်ရာဝန်းကျင်ကုန်ပါမည်။Packageဝယ်သုံးလျှင် 650MB အတွက် ကျပ်တစ်ထောင်ကျသင့်ရာကြိုက်သလောက်သုံးကျသလောက်ရှင်းစနစ်မှာထက် အကုန်အကျအတော်သက်သာသည်ကိုတွေ့ရပါမည်။ Facebook သုံးမည်ဆိုလျှင်လည်း 1Kyats/MB ကျသင့်သော package က များစွာအဆင်ပြေသည်ကိုတွေ့ရပါမည်။ Data compression အားကောင်းသော MPT facebook package မှာအခြား facebook package များထက် data  အသုံးပြုခ ၃၀% ဝန်းကျင်သက်သာသည်ကိုတွေ့ရပါသည်။

ထို့ကြောင့် data  ကုန်ကျစရိတ်သက်သာစေရန်မှာ package ဝယ်သုံးခြင်းဖြစ်သည်။ ထိုထက်သက်သာသောဈေးနှုန်းမှာ Unlimited data ဖြစ်သည်။ လောလောဆယ်တွင် wi-fi မှတစ်ဆင့် ထုတ်လွှင့်နေသောအင်တာနက်မှာအမြန်နှုန်းနှေးသော်လည်း ကုန်ကျစရိတ်သက်သာသည်။ တစ်နေ့တာအတွက် အသုံးပြုမည်ဆိုလျှင် Unlimited  data ဖြစ်သလို တစ်လစာသုံးမည်ဆိုလျှင်လည်း Unlimited  data ဖြစ်သည်။ 250 kbps အင်တာနက်အမြန်နှုန်းမှာ အရွယ်အစားကြီးပြီး ဗီဒီယိုဖိုင်တို့ကို download မချဟုဆိုလျှင် သင့်တင့်သောအမြန်နှုန်းဖြစ်သည်။ အမြန်နှုန်းကလည်းအရေးပါသည်။ Data လုံခြုံမှုနှင့်အပြတ်အတောက်မရှိ data ရရှိမှုတို့ကအရေးပါသည်ဟုဆိုလျှင် ဖိုင်ဘာအင်တာနက်ကိုသုံးနိုင်သည်။ Unlimited data ရရှိမည်ဖြစ်သော်လည်း ကုန်ကျစရိတ်အလွန်ကြီးပါသည်။

Data ကုန်ကျစရိတ်သက်သာစေရန် ရည်ရွယ်ရာ၌ပထမဆုံးဆောင်ရွက်သင့်သည်မှာ စရိတ်အသက်သာဆုံးနှုန်းထားဖြင့် Data ရယူရေးဖြစ်သည်။ ထိုသို့သက်သာလျှင် အရွယ်အစားကြီးဖိုင်တို့ကို download ချရာ၌ပါဈေးသက်သာသွားပါမည်။Package data ပမာဏများများဝယ်လေလျှော့ဈေးရလေဖြစ်သည့်အတွက် download အချကြမ်းသူ၊ အွန်လိုင်းဂိမ်းအဆော့သန်သူတို့သည် package ကိုသာသုံးရပါမည်။ Web page အကြည့်သန်သူတို့မှာမူ data compression လုပ်ပြီးကြည့်ခြင်းသည် အမှန်တကယ် Data ပမာဏ၏ ၇၅% ထိကျုံ့ဝင်အောင်လုပ်နိုင်သဖြင့် လုပ်ဆောင်သင့်သောအရာဖြစ်ပါသည်။ Web page ကြည့်သော Data ပမာဏနည်းအောင်ချုံ့ရာတွင် Opera Max သည် အကောင်းဆုံး data – saving app ဖြစ်သည်။ ဤ app ကို android အတွက်အသုံးပြုနိုင်သည်။ Wi-fi မှသုံးသည်ဖြစ်စေ၊ မိုဘိုင်းဖုန်းလိုင်းမှသုံးသည်ဖြစ်စေ Data ကို compress လုပ်နိုင်သဖြင့် Data ပမာဏသက်သာသည့်အပြင် browsing speed ကို မြန်ဆန်စေသည်။ ထို့ကြောင့် web page များကို သိမ်းဆည်းမည်ဆိုပါက download data နည်းပါသည်။ သို့သော် opera သည်လောလောဆယ်တွင် browser များပေါ်၌ပိုမိုအာရုံစိုက်ရန်စဉ်းစားနေသည့်အတွက် opera max အား အရည်အသွေးဆက်၍မမြှင့်ရန်ဆုံးဖြတ်သည်မှာ ဝမ်းနည်းဖွယ်ဖြစ်ပါသည်။

သို့သော် android တွင်အသုံးပြုသော Opera browser များ (Opera နှင့် Opera mini) သည် ad block လုပ်ငန်းစဉ်ပါသဖြင့် Webpage များကြည့်သည့်အခါ data အစားသက်သာစေသည်။ ထို့ပြင် ဗီဒီယိုဖိုင်များအား data ချုံ့ပေးနိုင်သည့်အစွမ်းလည်းရှိသည်။ ဗီဒီယိုများအား data ချုံ့သွင်းသဖြင့်ကြည့်ရှုသည့်အခါ အရည်အသွေးအနည်းငယ်နိမ့်ပါသည်။ ယင်းသို့ဖြစ်ခြင်းကို မနှစ်သက်ပါက ဗီဒီယို data compression ကို disable လုပ်ထားနိုင်သည်။ ထို့ပြင် opera browser များသည်အတွင်း၌ data ချုံ့သွင်းသည့်နည်းပညာကို တစ်ပါတည်းထည့်သွင်းပေးထားသည်။ ထို့ကြောင့် web page loading အလွန်မြန်သည်။ အမြန်နှုန်းနှေးကွေးသည့် အင်တာနက်တွင်ပို၍သိသာသည်။ Web page ၏ data ပမာဏကို ၈၀% အထိချုံ့ပေးသည်။ ဤသည်မှာ Opera browser အသုံးပြုခြင်း၏ အကျိုးကျေးဇူးသာရှိပါသေးသည်။ ဖိုင်အရွယ်အစားပိုသေးသော Opera mini ကိုသုံးပါက web page ၏ data ပမာဏကို ၉၀% အထိပင် ချုံ့ပေးနိုင်ပါသေးသည်။ Opera mini တွင် ad block ပါသည်။ Video downloader ကိုလည်း အဆင်သင့်ထည့်သွင်းပေးထားသေးသည်။ ယင်း downloader သည် Youtube တွင်အလုပ်မလုပ်ပါ။ Opera mini ၏ intelligent downloader သည် download ချခြင်းကိုပို၍မြန်ဆန်စေသည်။ ကိုယ်တိုင်လက်တွေ့စမ်းသပ်ချက်အရအော်ရီဒူးကွန်ရက်တွင် အမြင့်ဆုံးအင်တာနက်အမြန်နှုန်း 2Mbps အထိရသည်ကိုတွေ့ရပါသည်။ Opera browser နှင့်မတူသည်မှာ Opera Mini ကို Android အတွက်ရော iOS အတွက်ပါရနိုင်ပါသည်။

Data ကုန်ကျစရိတ်လျော့နည်းအောင် နောက်ထပ်အသုံးပြုနိုင်သည်မှာ Data Eye ဖြစ်သည်။ PlayStore တွင် download ရနိုင်သလို www.bit.ly/dataeye433 တွင်လည်း download ရနိုင်သည်။ Mobile data အသုံးပြုမှုကို သိသာစွာလျှော့ချပေးနိုင်သည့်အပြင် Opera Man ထက်စာလျှင်အလုပ်လုပ်ပုံမှာပို၍အခြေခံကျသည်။ မည်သည့် app များအားအင်တာနက်အသုံးပြုခွင့်မပေးမည်ကိုဆုံးဖြတ်နိုင်သည်။ ထို့ကြောင့် နောက်ကွယ် app များ data စားသဖြင့် data အသုံးပြုမှုများရပါသည်ဟူသော ISP တို့၏ဆင်ခြေကိုလည်းရှောင်လွှဲစေနိုင်သည်။ ထို့ပြင်app တို့၏ download ဦးစားပေးအဆင့်ကိုသတ်မှတ်ပေးနိုင်သဖြင့် မိမိမလိုလားသော download (ဥပမာ – virus definition update)က ဝင်ရောက်နှောင့်ယှက်ခြင်းကိုလည်း ရှောင်ရှားနိုင်သည်။ ထို့ပြင် တစ်နေ့တာအတွက် လုပ်ဆောင်ပေးသော data saving ကိုလည်း တစ်နေ့ချင်းကြည့်နိုင်သည်။ အချိန်ကာလတစ်ခုအတွင်းမည်သည့် app က data အများစုစားနေသည်ကိုလည်းကြည့်နိုင်သည်။ Data Eye သည် မည်သည့် app ကိုမဆို တစ်ကြိမ်လျှင် ၁၀မိနစ် unblock လုပ်နိုင်သည်။ တစ်သက်တာunblock လုပ်၍လည်းရသည်။

Data စားသုံးမှုလျော့ကျစေလိုသည်ဟုဆိုလျှင် Android version အမြင့်ပိုင်းကိုလည်း သုံးသင့်ပါသည်။ Nougat နှင့် Oreo တို့သည် data saver အသင့်ထည့်သွင်းပေးထားသဖြင့် သုံးသင့်ပါသည်။ ယင်း Android version တို့ကနောက်ကွယ်တွင် app များ၊ မိုဘိုင်း data အလွန်အကျွံစားသုံးခြင်းကိုလည်း တားဆီးပေးနိုင်သည်။ Setting ထဲဝင်၍သတ်မှတ်ပေးထားမည်ဆိုလျှင် နောက်ကွယ်မှနေ၍ data စားသော app တို့သည် မိုဘိုင်းအင်တာနက်ကိုသုံးစွဲနိုင်ခြင်းမရှိဘဲ wi-fi အင်တာနက်ကိုသာသုံးစွဲနိုင်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် မိမိဝယ်ယူထားသော data အကန့်အသတ်ကျော်လွန်ခြင်းမှတားဆီးနိုင်ပါသည်။ ထို့ပြင် browsing နှင့် downloading အမြန်နှုန်းတို့ကိုလည်း မြင့်တက်စေပါသည်။ နောက်ကွယ်မှနေ၍ အင်တာနက်သုံးစွဲသော app တို့နှင့် bandwidth ကိုအပြိုင်လုစရာမလိုသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ထို့ပြင် ယင်းက app များအား foreground တွင် data စားသုံးမှုနည်းစေရန်လည်းဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ပါသည်။ Data saver ကို activateလုပ်မည်ဆိုလျှင် Setting>Network & Internet>Data usage အတိုင်း ဝင်ရပါမည်။ Data saver ကိုရွေးရပါမည်။ ယင်း၏နောက်တွင်မြင်ရသော slider ကို off အနေအထားမှ on အနေအထားသို့ပြောင်းပေးရပါမည်။

ဧဧသက်(ဖြိုးဓနဒစ်ဂျစ်တယ်ဓာတ်ပုံ)