အသံမ်ားကုိ မွတ္တမ္းတင္သည့္အခါ

0
152

အသံေတြက သာမန္အတုိင္းဆုိလွ်င္အေရးမႀကီး။ သုိ႔ရာတြင္ အေၾကာင္းကိစၥတစ္ခုအတြက္ အျငင္းပြား၍ေျဖရွင္းရၿပီဆုိသည့္အခါ ထိုအသံဖိုင္ေတြက အေရးပါသည္။ ႏိုင္ငံအတြက္ အေရးႀကီးပုဂိၢဳလ္တုိ႔၏ အသံဆုိလွ်င္ သမုိင္း၀င္ပစၥည္းအျဖစ္ႏွင့္ပင္ အဖိုးတန္ပါေသးသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အေရးပါေသာကိစၥတစ္ခုအတြက္ စကားေျပာသည့္အခါ အသံဖိုင္ကုိ သိမ္းဆည္းသင့္ပါသည္။ မိမိအသံုးျပဳေသာ device အေပၚ မူတည္ၿပီး အသံဖုိင္ကုိ သိမ္းဆည္းပံုသိမ္းဆည္းနည္း ကြဲျပားပါလိမ့္မည္။

PC ေပၚတြင္ အသံကုိသိမ္းဆည္းျခင္း

PC ေပၚတြင္ အသံကုိသိမ္းဆည္းမည္ဆုိလွ်င္ အသံစနစ္ကုိ အေထာက္အပံ့့ေပးေသာ Laptop ေတြက ပုိ၍လြယ္ကူသည္။ desktop PC မွာဆုိလွ်င္ sound card ရွိသင့္သည္။ သုိ႔တည္းမဟုတ္ အသံစနစ္ကုိ USB စနစ္မွတစ္ဆင့္ တပ္ထားသင့္သည္။ လြန္ခဲ့ေသာ တစ္ႏွစ္ႏွစ္ႏွစ္အတြင္းမွာ VOIP (Voice Over Internet Protocol) ဟုေခၚေသာ အင္တာနက္ဖုန္းစနစ္ အလြန္ေခတ္စားလာသည္။ သုိ႔ျဖစ္၍ မိုက္က႐ိုဖုန္း စနစ္တပ္ဆင္ႏိုင္ေသာ ကြန္ပ်ဴတာတို႔တြင္ ဖုန္းေပၚမွေန၍ ဖုန္းေခၚႏိုင္သည္။ Skype သုိ႔မဟုတ္ WhatApps တုိ႔မွေန၍ အခမဲ့အင္တာနက္ဖုန္း ေခၚဆုိႏိုင္သည္။ ယခုအခါ ယင္း App မ်ားကုိ မုိဘုိင္းဖုန္းေပၚမွေန၍လည္း အလြယ္တကူသံုးစြဲႏိုင္သည္။

အကယ္၍ ယင္း App မ်ားကုိ ကြန္ပ်ဴတာေပၚမွာသံုးစြဲ၍ အင္တာနက္ဖုန္းေခၚေနဆဲျဖစ္လွ်င္ ယင္းအသံမ်ားကုိ နည္းလမ္းအမ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္ မွတ္တမ္းတင္သိမ္းဆည္းႏိုင္သည္။ အလြယ္ကူဆံုးနည္းလမ္းမွာ အခမဲ့ သံုးစြဲႏိုင္ေသာ အေကာင္းစား App တစ္ခုျဖစ္သည့္ Audacity ကုိသံုးစြဲ ျခင္းျဖစ္သည္။ ယင္း program ကုိ www.audacity.org မွေန၍ download ဆဲြၿပီး အသံုးျပဳႏိုင္သည္။ ယင္း program ထဲမွေန၍ အသံဖုိင္သိမ္းဆည္းျခင္းကုိ setup လုပ္မည္ဆုိလွ်င္ application Window ၏ အေပၚဘက္ေထာင့္တြင္ရွိေသာ drop-down menu ထဲမွ Audio Host ကုိ ကလစ္ႏွိပ္ရပါမည္။ ၿပီးလွ်င္ MME မွေန၍ WASAPI သုိ႔ ေျပာင္းေပးရပါမည္။

ၿပီးလွ်င္ မိမိ၏စပီကာႏွင့္မိုက္က႐ိုဖုန္းကုိ ေရြးေပးရမည္။ ၿပီးလွ်င္ ညာဘက္မွာရွိေသာ အသံစနစ္ကုိ စတီရီယုိသုိ႔ေျပာင္းေပးထားရမည္။ အားလံုးၿပီးသြားလွ်င္ အင္တာနက္ခ်ိတ္၍ VOIP call ေခၚမည္။ အသံဖုိင္ မွတ္တမ္းတင္ျခင္းကုိ စတင္ရန္အတြက္ အနီေရာင္ record button ကို ကလစ္ႏွိပ္ရပါမည္။ စကားေျပာျခင္းၿပီး သြားၿပီဆုိလွ်င္ stop တြင္ ကလစ္ႏွိပ္ေပးရပါမည္။ ၿပီးလွ်င္ ယင္းအသံဖုိင္ကုိ ျပန္ဖြင့္ၾကည့္ႏိုင္သည္။ လုိအပ္သလို edit လုပ္ႏိုင္သည္။ ၿပီးေနာက္ ယင္းအသံဖုိင္ကုိ အလြယ္တကူ ရယူႏိုင္ေသာေနရာတြင္ သိမ္းဆည္းရပါမည္။

Skype ဖုန္းမွ အသံဖုိင္ကုိ သိမ္းဆည္းျခင္း

Skype app ထဲမွာ မိမိ၏ ဖုန္းေခၚဆုိမႈအသံမ်ားကုိ မွတ္တမ္းတင္ရန္အတြက္ built-in tool မပါပါ။ ကြန္ပ်ဴတာေပၚမွာသံုးသံုး၊ မုိဘုိင္းဖုန္းေပၚမွာသံုးသံုး အတူတူျဖစ္ပါသည္။ ဤသုိ႔ဆုိသျဖင့္ Skype မွတစ္ဆင့္ ေျပာေသာဖုန္းမ်ားကုိ အသံမဖမ္းႏိုင္ဟုဆုိျခင္းမဟုတ္ပါ။ Windows ၊ Mac ႏွင့္ Linux စနစ္မ်ား ေပၚတြင္သံုးေသာ Skype မွအသံဖိုင္မ်ားကုိ မွတ္တမ္းတင္သိမ္းဆည္းႏိုင္သည္။ Third-party program အေတာ္မ်ားမ်ားကုိ ရႏိုင္ပါသည္။ ယခုအခါ Microsoft သည္ Skype အား ပုိင္ဆုိင္သူျဖစ္လာေသာေၾကာင့္ Mircrosoft website  ထဲတြင္ ယင္းကိစၥအတြက္သံုးႏိုင္ေသာ program list ကုိပင္ ေဖာ္ျပေပးထားပါသည္။

အင္တာနက္ဖုန္းဟုဆုိေသာ္လည္း ဗီဒီယိုဖုန္းမ်ားကုိမွတ္တမ္းတင္လိုျခင္းမရွိဘဲ အသံျဖင့္ေျပာေသာ ဖုန္းသက္ သက္ကုိသာမွတ္တမ္းတင္ သိမ္းဆည္းလုိသည္ဟုဆိုလွ်င္ MP3 Skype Recorder for Windows မွာ သင့္ ေတာ္သည္။ ယင္းကုိ www.voipcallrecording.comမွေန၍ download ရယူၿပီးအသံုးျပဳႏိုင္သည္။ အခမဲ့ရႏိုင္ ေသာ ဤ programသည္ desktop version  အျဖစ္ ထုတ္လုပ္ထားေသာ skype မွအသံကုိ ျဖစ္ေစ၊ windows 10 app အျဖစ္ပါလာေသာ skype မွအသံကုိျဖစ္ေစ ဖမ္းယူေပးႏိုင္သည္။ စီးပြားေရးအလို႔ငွာ အသံုးျပဳျခင္း မဟုတ္လွ်င္ မိမိ၏ တစ္ကုိယ္ေရသံုးကိစၥအတြက္ ဖုန္းအသံဖမ္းခ်ိန္မည္မွ်သာ ရွိရမည္ဟု ကန္႔သတ္ျခင္းမရွိပါ။

ယင္း app ကုိ professional edtion အျဖစ္လည္း ရႏိုင္သည္။ Professional editionတြင္ အပုိေဆာင္းစြမ္းရည္ တခ်ဳိ႕ ထပ္ထည့္ေပးထားၿပီး ကြန္ပ်ဴတာတစ္လံုးအတြက္ လုိင္စင္ေၾကး ၁၀ေဒၚလာျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္ သာမန္မွ် အသံမွတ္တမ္းတင္သည့္ကိစၥအတြက္ ယင္း edition ကုိမလိုအပ္ပါ။

ဗီဒီယုိဖုန္းေခၚမႈမ်ားကုိ မွတ္တမ္းတင္သိမ္းဆည္းျခင္း

မိမိ၏ဗီဒီယိုဖုန္းေခၚဆိုမႈမ်ားကုိ ကြန္ပ်ဴတာေပၚမွာ မွတ္တမ္းတင္ သိမ္းဆည္းမည္ဟုဆုိလွ်င္ Free Any Video Recorderမွာ အထူး ေကာင္းမြန္သည္။ ယင္း programကုိ www.any-video-recorder.com မွေန၍ download ဆြဲခ်ၿပီး အခမဲ့အသံုးျပဳႏိုင္သည္။ ယင္း program ကုိစတင္အသံုးမျပဳမီတြင္ ယာယီဖိုင္သိမ္းဆည္း မည့္ေနရာႏွင့္ output directories မ်ားကုိ သတ္မွတ္ေပးရပါမည္။ မိမိ၏ recording အတြက္ အမည္တစ္ခု ေပးရပါမည္။ မိမိ၏ ဗီဒီယိုဖုန္းအရည္အေသြးအတြက္ Frame rateႏွင့္ video bitrate တို႔ကုိ သတ္မွတ္ေပးရပါ မည္။

ၿပီးသြားလွ်င္ Record Now ၌ ကလစ္ႏွိပ္ရပါမည္။ မိမိ၏ Chat window ကုိ အုပ္မိေစရန္အတြက္ အနီေရာင္ အနားသတ္ေဘာင္ကုိ resize လုပ္ေပးရပါမည္။ ယင္းေနာက္တြင္ ဗီဒီယုိမွတ္တမ္းတင္ျခင္း စတင္ရန္အတြက္ Rec Button ကုိႏွိပ္ႏိုင္ပါၿပီ။ မွတ္တမ္းတင္မႈၿပီးဆံုးသြားလွ်င္ stop buttonတြင္တစ္ခ်က္ႏွိပ္ရပါမည္။ မွတ္တမ္းတင္သိမ္းဆည္းေသာ ဗီဒီယုိဖုိင္တုိ႔ကုိ MP4 formatျဖင့္ သိမ္းဆည္းရပါမည္။ ယင္းဖိုင္တို႔ကုိမည္သည့္ media player ေပၚတြင္မဆုိ ဖြင့္ၾကည့္ႏိုင္သည္။

Android device ေပၚမွ ဖုန္းမ်ားကုိ မွတ္တမ္းတင္ျခင္း

Android အတြက္ဆုိလွ်င္ Another call recorder ကုိသံုးႏိုင္သည္။ ယင္းကုိ www.bit.ly/acrec440 မွေန၍ အခမဲ့ download ဆြဲခ်ၿပီး အသံုးျပဳႏိုင္သည္။ ယင္းထဲတြင္ အသံုး၀င္ေသာ feature ေပါင္းမ်ားစြာ ပါ၀င္သည္။ ယင္းမွာသိမ္းဆည္းထားေသာ recording မ်ားကုိ အုပ္စုဖြဲ႕၍ သိမ္းဆည္းႏိုင္ျခင္းျဖစ္သည္။ ယင္း recording မ်ားကုိ data အလိုက္အုပ္စုဖြဲ႔၍ သိမ္းဆည္းႏိုင္သည္။ ထို႔ျပင္ ယင္း recording ထဲမွ အေဟာင္းမ်ားကုိ အလိုအေလ်ာက္ဖ်က္ပစ္ႏိုင္ေသာ စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ားပါ၀င္သည္။

အမ်ားသူငါ မသိေစလိုေသာ chat မ်ားအား သိမ္းဆည္းမည္ဟု ဆုိလွ်င္ password ခံ၍ သိမ္းဆည္းႏိုင္သည္။ ထို႔ျပင္ delay recordingစြမ္းေဆာင္ရည္လည္းရွိသည္။ ယင္းကုိ premium versionအျဖစ္သုိ႔ ျမႇင့္တင္အသံုးျပဳ မည္ဆုိလွ်င္ ၂.၅ ေပါင္ေပးရမည္ျဖစ္သည္။ ယင္းက အပုိေဆာင္းစြမ္းေဆာင္ရည္မ်ားေပးမည့္အျပင္ ေၾကာ္ျငာမ်ားကုိလည္း ဖယ္ရွားေပးမည္ျဖစ္သည္။ အပိုေဆာင္းစြမ္းေဆာင္ရည္မ်ားတြင္ drop boxႏွင့္ Google Drive မ်ားႏွင့္ေပါင္းစည္းေပးႏိုင္စြမ္းပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ မိမိသိမ္းဆည္းထားေသာဖုိင္မ်ားကုိ Cloud သုိ႔ပုိ႔ၿပီး သိမ္းဆည္းႏိုင္ပါလိမ့္မည္။

iPhone မွ ဖုန္းေခၚဆုိမႈမ်ားကုိ မွတ္တမ္းတင္သိမ္းဆည္းျခင္း

iPhoneေပၚမွာေခၚဆုိေသာ ဖုန္းအသံမ်ားကုိ မွတ္တမ္းတင္သိမ္း ဆည္းမည္ဆုိလွ်င္ NoNotes ကုိအသံုးျပဳႏိုင္သည္။ ယင္း app ကုိ www.bit.ly/nonotes440 မွေန၍ရယူအသံုးျပဳႏိုင္သည္။ အခမဲ့ရႏိုင္ေသာ ယင္း app သည္ အ၀င္ဖုန္းအတြက္ ဖုန္းအားလံုးကုိ မွတ္တမ္းတင္ႏိုင္သည့္အျပင္ ယင္းတုိ႔ကုိ Cloud သုိ႔ပုိ႔၍ သိမ္းဆည္းႏိုင္သည္။ ယင္းအသံဖိုင္မ်ားကုိ emailသုိ႔မဟုတ္ Facebook မွတစ္ဆင့္ share လုပ္ႏိုင္သည္။

အသံဖုိင္မ်ားကုိ စာသားဖိုင္အျဖစ္ ေျပာင္းလဲႏုိင္ျခင္းကား ထူးျခားလွပါသည္။ မိမိ၏ဖုန္းေျပာဆုိခ်က္မ်ားအား လက္ေရးျဖင့္ (အဂၤလိပ္စာသာ) ရရွိႏုိင္ျခင္းက အားသာခ်က္ျဖစ္ေသာ္လည္း ယင္းစြမ္းေဆာင္ခ်က္ကုိ အခမဲ့မရပါ။ တစ္နာရီစာ အသံဖိုင္ကုိ စာသားအျဖစ္ေျပာင္းလွ်င္ ၄၅ေဒၚလာ၀န္းက်င္က်သင့္ပါသည္။ NoNote sအခမဲ့ versionသည္ တစ္လတာအတြင္း မိနစ္ႏွစ္ဆယ္မွ်ကုိသာ အသံဖမ္းယူခြင့္ေပးပါသည္။ ခဏတာ ဖုန္းေျပာဆုိမႈအတြက္ ကိစၥမရွိ။ အေရးႀကီးကိစၥအတြက္ ဖုန္းရွည္ရွည္ေျပာလွ်င္ တစ္လတာအတြက္ ၇.၅ ေဒၚလာ၀န္းက်င္ ေပးသြင္းမွ အကန္႔အသတ္မရွိ အသံဖမ္းယူခြင့္ရပါမည္။ ယင္း app ၏ usage section တြင္ တစ္လအတြက္ အခမဲ့အသံဖမ္းယူခြင့္မိနစ္မည္မွ် က်န္ေသးသည္ကုိလည္းေကာင္း၊ အသံဖုိင္အားစာသားအျဖစ္ ေျပာင္းေပးသည့္ ၀န္ေဆာင္မႈ၀ယ္ယူထားပါက ယင္းအတြက္ မိနစ္မည္မွ် က်န္ေသးသည္ကုိလည္းေကာင္း ျပသေပးပါသည္။

ဧဧသက္(ၿဖိဳးဓနဒစ္ဂ်စ္တယ္ဓာတ္ပုံ)

(Unicode Version)

အသံများကို မှတ်တမ်းတင်သည့်အခါ

အသံတွေက သာမန်အတိုင်းဆိုလျှင်အရေးမကြီး။ သို့ရာတွင် အကြောင်းကိစ္စတစ်ခုအတွက် အငြင်းပွား၍ဖြေရှင်းရပြီဆိုသည့်အခါ ထိုအသံဖိုင်တွေက အရေးပါသည်။ နိုင်ငံအတွက် အရေးကြီးပုဂ္ဂိုလ်တို့၏ အသံဆိုလျှင် သမိုင်းဝင်ပစ္စည်းအဖြစ်နှင့်ပင် အဖိုးတန်ပါသေးသည်။ ထို့ကြောင့် အရေးပါသောကိစ္စတစ်ခုအတွက် စကားပြောသည့်အခါ အသံဖိုင်ကို သိမ်းဆည်းသင့်ပါသည်။ မိမိအသုံးပြုသော device အပေါ် မူတည်ပြီး အသံဖိုင်ကို သိမ်းဆည်းပုံသိမ်းဆည်းနည်း ကွဲပြားပါလိမ့်မည်။

PC ပေါ်တွင် အသံကိုသိမ်းဆည်းခြင်း
PC ပေါ်တွင် အသံကိုသိမ်းဆည်းမည်ဆိုလျှင် အသံစနစ်ကို အထောက်အပံ့ပေးသော Laptop တွေက ပို၍လွယ်ကူသည်။ desktop PC မှာဆိုလျှင် sound card ရှိသင့်သည်။ သို့တည်းမဟုတ် အသံစနစ်ကို USB စနစ်မှတစ်ဆင့် တပ်ထားသင့်သည်။ လွန်ခဲ့သော တစ်နှစ်နှစ်နှစ်အတွင်းမှာ VOIP (Voice Over Internet Protocol) ဟုခေါ်သော အင်တာနက်ဖုန်းစနစ် အလွန်ခေတ်စားလာသည်။ သို့ဖြစ်၍ မိုက်ကရိုဖုန်း စနစ်တပ်ဆင် နိုင်သော ကွန်ပျူတာတို့တွင် ဖုန်းပေါ်မှနေ၍ ဖုန်းခေါ်နိုင်သည်။ Skypeသို့မဟုတ် WhatAppsတို့မှနေ၍ အခမဲ့အင်တာနက်ဖုန်း ခေါ်ဆိုနိုင်သည်။ ယခုအခါ ယင်း App များကို မိုဘိုင်းဖုန်းပေါ်မှနေ၍ လည်း အလွယ်တကူသုံးစွဲနိုင်သည်။

အကယ်၍ ယင်း App များကို ကွန်ပျူတာပေါ်မှာသုံးစွဲ၍ အင်တာနက်ဖုန်းခေါ်နေဆဲဖြစ်လျှင် ယင်းအသံများကို နည်းလမ်းအမျိုးမျိုးဖြင့် မှတ်တမ်းတင်သိမ်းဆည်းနိုင်သည်။ အလွယ်ကူဆုံးနည်းလမ်းမှာ အခမဲ့ သုံးစွဲနိုင်သော အကောင်းစား App တစ်ခုဖြစ်သည့် Audacity ကိုသုံးစွဲ ခြင်းဖြစ်သည်။ ယင်း program ကို www.audacity.org မှနေ၍ download ဆွဲပြီး အသုံးပြုနိုင်သည်။ ယင်း program ထဲမှနေ၍ အသံဖိုင်သိမ်း ဆည်းခြင်းကို setup လုပ်မည်ဆိုလျှင် application Window ၏ အပေါ်ဘက်ထောင့်တွင်ရှိသော drop-down menuထဲမှ Audio Host ကို ကလစ်နှိပ်ရပါမည်။ ပြီးလျှင် MME မှနေ၍ WASAPI သို့ ပြောင်းပေးရပါမည်။

ပြီးလျှင် မိမိ၏စပီကာနှင့်မိုက်ကရိုဖုန်းကို ရွေးပေးရမည်။ ပြီးလျှင် ညာဘက်မှာရှိသော အသံစနစ်ကို စတီရီယိုသို့ပြောင်းပေးထားရမည်။ အားလုံးပြီးသွားလျှင် အင်တာနက်ချိတ်၍ VOIP call ခေါ်မည်။ အသံဖိုင် မှတ်တမ်းတင်ခြင်းကို စတင်ရန်အတွက် အနီရောင် record button ကို ကလစ်နှိပ်ရပါမည်။ စကားပြောခြင်းပြီး သွားပြီဆိုလျှင် stop တွင် ကလစ်နှိပ်ပေးရပါမည်။ ပြီးလျှင် ယင်းအသံဖိုင်ကို ပြန်ဖွင့်ကြည့်နိုင်သည်။ လိုအပ် သလို edit လုပ်နိုင်သည်။ ပြီးနောက် ယင်းအသံဖိုင်ကို အလွယ်တကူ ရယူနိုင်သောနေရာတွင် သိမ်းဆည်းရပါ မည်။

Skype ဖုန်းမှ အသံဖိုင်ကို သိမ်းဆည်းခြင်း
Skype app ထဲမှာ မိမိ၏ ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုအသံများကို မှတ်တမ်းတင်ရန်အတွက် built-in tool မပါပါ။ ကွန်ပျူတာပေါ်မှာသုံးသုံး၊ မိုဘိုင်းဖုန်းပေါ်မှာသုံးသုံး အတူတူဖြစ်ပါသည်။ ဤသို့ဆိုသဖြင့် Skype မှတစ်ဆင့် ပြောသောဖုန်းများကို အသံမဖမ်းနိုင်ဟုဆိုခြင်းမဟုတ်ပါ။ Windows ၊ Mac နှင့် Linux စနစ်များ ပေါ်တွင်သုံးသော Skype မှအသံဖိုင်များကို မှတ်တမ်းတင်သိမ်းဆည်းနိုင်သည်။ Third-party program အတော်များများကို ရနိုင်ပါသည်။ ယခုအခါ Microsoft သည် Skype အား ပိုင်ဆိုင်သူဖြစ်လာသောကြောင့် Mircrosoft website  ထဲတွင် ယင်း ကိစ္စအတွက်သုံးနိုင်သော program list ကိုပင် ဖော်ပြပေးထားပါသည်။

အင်တာနက်ဖုန်းဟုဆိုသော်လည်း ဗီဒီယိုဖုန်းများကိုမှတ်တမ်းတင်လိုခြင်းမရှိဘဲ အသံဖြင့်ပြောသော ဖုန်းသက် သက်ကိုသာမှတ်တမ်းတင် သိမ်းဆည်းလိုသည်ဟုဆိုလျှင် MP3 Skype Recorder for Windows မှာ သင့် တော်သည်။ ယင်းကို www.voipcallrecording.comမှနေ၍ download ရယူပြီးအသုံးပြုနိုင်သည်။ အခမဲ့ရနိုင် သော ဤ programသည် desktop version  အဖြစ် ထုတ်လုပ်ထားသော skype မှအသံကို ဖြစ်စေ၊ windows 10 app အဖြစ်ပါလာသော skype မှအသံကိုဖြစ်စေ ဖမ်းယူပေးနိုင်သည်။ စီးပွားရေးအလို့ငှာ အသုံးပြုခြင်း မဟုတ်လျှင် မိမိ၏ တစ်ကိုယ်ရေသုံးကိစ္စအတွက် ဖုန်းအသံဖမ်းချိန်မည်မျှသာ ရှိရမည်ဟု ကန့်သတ်ခြင်းမရှိပါ။

ယင်း app ကို professional edtion အဖြစ်လည်း ရနိုင်သည်။ Professional editionတွင် အပိုဆောင်းစွမ်းရည် တချို့ ထပ်ထည့်ပေးထားပြီး ကွန်ပျူတာတစ်လုံးအတွက် လိုင်စင်ကြေး ၁၀ဒေါ်လာဖြစ်သည်။ သို့သော် သာမန်မျှ အသံမှတ်တမ်းတင်သည့်ကိစ္စအတွက် ယင်း edition ကိုမလိုအပ်ပါ။

ဗီဒီယိုဖုန်းခေါ်မှုများကို မှတ်တမ်းတင်သိမ်းဆည်းခြင်း
မိမိ၏ဗီဒီယိုဖုန်းခေါ်ဆိုမှုများကို ကွန်ပျူတာပေါ်မှာ မှတ်တမ်းတင် သိမ်းဆည်းမည်ဟုဆိုလျှင် Free Any Video Recorderမှာ အထူး ကောင်းမွန်သည်။ ယင်း programကို www.any-video-recorder.com မှနေ၍ download ဆွဲချပြီး အခမဲ့အသုံးပြုနိုင်သည်။ ယင်း program ကိုစတင်အသုံးမပြုမီတွင် ယာယီဖိုင်သိမ်းဆည်း မည့်နေရာနှင့် output directories များကို သတ်မှတ်ပေးရပါမည်။ မိမိ၏ recording အတွက် အမည်တစ်ခု ပေးရပါမည်။ မိမိ၏ ဗီဒီယိုဖုန်းအရည်အသွေးအတွက် Frame rateနှင့် video bitrate တို့ကို သတ်မှတ်ပေးရပါ မည်။

ပြီးသွားလျှင် Record Now ၌ ကလစ်နှိပ်ရပါမည်။ မိမိ၏ Chat window ကို အုပ်မိစေရန်အတွက် အနီရောင် အနားသတ်ဘောင်ကို resize လုပ်ပေးရပါမည်။ ယင်းနောက်တွင် ဗီဒီယိုမှတ်တမ်းတင်ခြင်း စတင်ရန်အတွက် Rec Button ကိုနှိပ်နိုင်ပါပြီ။ မှတ်တမ်းတင်မှုပြီးဆုံးသွားလျှင် stop buttonတွင်တစ်ချက်နှိပ်ရပါမည်။ မှတ်တမ်းတင်သိမ်းဆည်းသော ဗီဒီယိုဖိုင်တို့ကို MP4 formatဖြင့် သိမ်းဆည်းရပါမည်။ ယင်းဖိုင်တို့ကိုမည်သည့် media player ပေါ်တွင်မဆို ဖွင့်ကြည့်နိုင်သည်။

Android device ပေါ်မှ ဖုန်းများကို မှတ်တမ်းတင်ခြင်း
Android အတွက်ဆိုလျှင် Another call recorder ကိုသုံးနိုင်သည်။ ယင်းကို www.bit.ly/acrec440 မှနေ၍ အခမဲ့ download ဆွဲချပြီး အသုံးပြုနိုင်သည်။ ယင်းထဲတွင် အသုံးဝင်သော feature ပေါင်းများစွာ ပါဝင်သည်။ ယင်းမှာသိမ်းဆည်းထားသော recording များကို အုပ်စုဖွဲ့၍ သိမ်းဆည်းနိုင်ခြင်းဖြစ်သည်။ ယင်း recording များကို data အလိုက်အုပ်စုဖွဲ့၍ သိမ်းဆည်းနိုင်သည်။ ထို့ပြင် ယင်း recording ထဲမှ အဟောင်းများကို အလိုအလျောက်ဖျက်ပစ်နိုင်သော စွမ်းဆောင်ရည်များပါဝင်သည်။

အများသူငါ မသိစေလိုသော chat များအား သိမ်းဆည်းမည်ဟု ဆိုလျှင် password ခံ၍ သိမ်းဆည်းနိုင်သည်။ ထို့ပြင် delay recordingစွမ်းဆောင်ရည်လည်းရှိသည်။ ယင်းကို premium versionအဖြစ်သို့ မြှင့်တင်အသုံးပြု မည်ဆိုလျှင် ၂.၅ ပေါင်ပေးရမည်ဖြစ်သည်။ ယင်းက အပိုဆောင်းစွမ်းဆောင်ရည်များပေးမည့်အပြင် ကြော်ငြာများကိုလည်း ဖယ်ရှားပေးမည်ဖြစ်သည်။ အပိုဆောင်းစွမ်းဆောင်ရည်များတွင် drop boxနှင့် Google Driveများနှင့်ပေါင်းစည်းပေးနိုင်စွမ်းပါသည်။ ထို့ကြောင့် မိမိသိမ်းဆည်းထားသောဖိုင်များကို Cloud သို့ပို့ပြီး သိမ်းဆည်းနိုင်ပါလိမ့်မည်။

iPhone မှ ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုများကို မှတ်တမ်းတင်သိမ်းဆည်းခြင်း
iPhoneပေါ်မှာခေါ်ဆိုသော ဖုန်းအသံများကို မှတ်တမ်းတင်သိမ်း ဆည်းမည်ဆိုလျှင် NoNotes ကိုအသုံးပြုနိုင်သည်။ ယင်း app ကို www.bit.ly/nonotes440 မှနေ၍ရယူအသုံးပြုနိုင်သည်။ အခမဲ့ရနိုင်သော ယင်း app သည် အဝင်ဖုန်းအတွက် ဖုန်းအားလုံးကို မှတ်တမ်းတင်နိုင်သည့်အပြင် ယင်းတို့ကို Cloud သို့ပို့၍ သိမ်းဆည်းနိုင်သည်။ ယင်းအသံဖိုင်များကို emailသို့မဟုတ် Facebook မှတစ်ဆင့် share လုပ်နိုင်သည်။

အသံဖိုင်များကို စာသားဖိုင်အဖြစ် ပြောင်းလဲနိုင်ခြင်းကား ထူးခြားလှပါသည်။ မိမိ၏ဖုန်းပြောဆိုချက်များအား လက်ရေးဖြင့် (အင်္ဂလိပ်စာသာ) ရရှိနိုင်ခြင်းက အားသာချက်ဖြစ်သော်လည်း ယင်းစွမ်းဆောင်ချက်ကို အခမဲ့မရပါ။ တစ်နာရီစာ အသံဖိုင်ကို စာသားအဖြစ်ပြောင်းလျှင် ၄၅ဒေါ်လာဝန်းကျင်ကျသင့်ပါသည်။ NoNote sအခမဲ့ versionသည် တစ်လတာအတွင်း မိနစ်နှစ်ဆယ်မျှကိုသာ အသံဖမ်းယူခွင့်ပေးပါသည်။ ခဏတာ ဖုန်းပြောဆိုမှုအတွက် ကိစ္စမရှိ။ အရေးကြီးကိစ္စအတွက် ဖုန်းရှည်ရှည်ပြောလျှင် တစ်လတာအတွက် ၇.၅ ဒေါ်လာဝန်းကျင် ပေးသွင်းမှ အကန့်အသတ်မရှိ အသံဖမ်းယူခွင့်ရပါမည်။ ယင်း app ၏ usage section တွင် တစ်လအတွက် အခမဲ့အသံဖမ်းယူခွင့်မိနစ်မည်မျှ ကျန်သေးသည်ကိုလည်းကောင်း၊ အသံဖိုင်အားစာသားအဖြစ် ပြောင်းပေးသည့် ဝန်ဆောင်မှုဝယ်ယူထားပါက ယင်းအတွက် မိနစ်မည်မျှ ကျန်သေးသည်ကိုလည်းကောင်း ပြသပေးပါသည်။

ဧဧသက်(ဖြိုးဓနဒစ်ဂျစ်တယ်ဓာတ်ပုံ)